Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 20/5/2019, 18h:32:45
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 33:2018/BTNMT)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 33:2018/BTNMT)
11/20/2018 11:12:05 AM
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất - QCVN 33:2018/BTNMT kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT. 
Quy chuẩn quy định các loại phế liệu giấy được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu giấy không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng áp dụng của Quy chuẩn là các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu giấy từ nước ngoài.

Về kỹ thuật, Quy chuẩn quy định rõ việc phân loại, làm sạch phế liệu; loại phế liệu giấy được phép nhập khẩu; loại giấy không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế giấy nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu.

Bên cạnh đó thì Quy chuẩn cũng quy định rõ các quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định, cụ thể như: Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu giấy nhập khẩu (gồm có Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường và Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích); phương pháp lấy mẫu, xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất, tỷ lệ tạp chất.

Ngoài những quy định về kỹ thuật và Quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định đối với phế liệu nhập khẩu thì Quy chuẩn quy định rõ về phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, giám định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này, làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật; việc giám định phế liệu giấy nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật; việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Việc xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các thông số khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu giấy (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, riêng nội dung chứng thư giám định phải thể hiện đầy đủ các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật khác của Quy chuẩn này.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất – QCVN 33:2018/BTNMT có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 thay thế cho Quy chuẩn QCVN 33:2010/BTNMT tại Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010. 

Ba Liễu
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung