Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 22h:44:54
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Ngành môi trường triển khai cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Ngành môi trường triển khai cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
1/9/2019 10:59:44 AM
Ngày 03 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. ​
Kế hoạch được ban hành với mục tiêu phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; Nâng hạng các chỉ số thành phần: về đăng ký tài sản lên từ 20-30; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; Chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc; Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng kế hoạch và lộ trình; cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Căn cứ Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT tại Quyết định số 15/QĐ-BTNMT, trong năm 2019, Bộ trưởng giao Tổng cục Môi trường cần phải triển khai những nhiệm vụ cụ thể sau:
Phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ tới tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị;
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế môi cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực môi trường (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4);
Tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường;
Tổ chức sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường;
Rà soát, xây dựng hoặc hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục;
Rà soát, trình ban hành Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành về môi trường (nếu có);
Thực hiện cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;
Công bố, công khai cho phép người dân doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) bằng tiền: chuyển khoản online, thẻ ngân hàng, ví điện tử kết hợp với mã QR...
Rà soát ,xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gắn với tiếp tục mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng trong mục tiêu quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân bảo đảm quyền tự do, sáng tạo; tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
Bộ trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định này bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về Bộ.
Chi tiết văn bản: 15-qd-btnmt.pdf15-qd-btnmt.pdf
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung