Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 18/11/2019, 13h:14:4
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
11/1/2019 10:14:51 AM
Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số).
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong hai năm qua (từ năm 2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức xây dựng dự thảo và áp dụng thử nghiệm Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau thời gian thực hiện áp dụng thử nghiệm, dự thảo Bộ chỉ số đã được hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hiện hành và đã được ban hành để áp dụng chính thức.
Theo đó, tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT nêu trên, mục đích của việc ban hành, thực hiện Bộ chỉ số nhằm: Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.
Nội dung Bộ chỉ số được cấu trúc thành hai nhóm: Nhóm I. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; nhóm II. Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống. Trong đó, các nhóm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường bao gồm: Bảo vệ chất lượng môi trường sống; bảo vệ sức sống hệ sinh thái; bảo vệ hệ thống khí hậu; năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Các tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống bao gồm: Chất lượng môi trường không khí xung quanh; chất lượng môi trường nước mặt; chất lượng môi trường đất; cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Trên cơ sở các tiêu chí, nhóm tiêu chí này, Bộ chỉ số đã xác định 27 chỉ số thành phần để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và 01 chỉ số thành phần để đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống; đồng thời đưa ra khái niệm, phương pháp tính đối với từng chỉ số thành phần này. Việc thực hiện các chỉ số nhóm I sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thu thập, tổng hợp, đánh giá; chỉ số nhóm II sẽ được thực hiện thông qua điều tra xã hội học. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các địa phương và đánh giá thông qua điều tra xã hội học, Bộ TN&MT sẽ thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định, đánh giá.
Bộ chỉ số này được áp dụng định kỳ hàng năm và áp dụng chính thức từ năm 2020. Kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương sẽ được công bố vào dịp ngày Môi trường thế giới, 05 tháng 6 của năm sau năm đánh giá và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT, của Tổng cục Môi trường và của các địa phương.
Tại Quyết định 2782/QĐ-BTNMT, Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn, tập huấn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Bộ chỉ số; đồng thời cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện.
Xem toàn văn công văn tại đây./.
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung
 
 
 
THỐNG KÊ
IP truy cập: 1205
Truy cập ngày: 3.691
Tổng truy cập: 63.030.587