Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 18/11/2019, 13h:50:12
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính mới
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính mới
10/31/2019 11:33:37 AM
​Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyền và Môi trường.
Quyết định này được xây dựng trên cơ sở căn cứ các Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐCP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; và căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính,
Quyết định này quy định rõ từng thủ tục hành chính có hiệu lực, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ và các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:
Đối với Danh mục thủ tục hành chính mới, có 06 thủ tục mới được ban hành, trong đó bao gồm 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện.
Đối với thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung bao gồm danh mục 22, trong đó có 14 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện, 01 thủ tục hành chính cấp xã.
Còn danh mục thủ tục hành chính được thay thế, Bộ ban hành 02 thủ tục cấp Trung ương.
Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm 24 thủ tục, trong đó có 10 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện, 03 thủ tục hành chính cấp xã, 01 thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp.
Bên cạnh việc công bố các danh mục về các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 2736/QĐ-BTNMT , Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng quy định cụ thể nội dung chi tiết của từng thủ tục hành chính đối với các cấp.
Quyết định 2736/QĐ-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2019.
Văn bản đính kèm:
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung
 
 
 
THỐNG KÊ
IP truy cập: 87
Truy cập ngày: 3.941
Tổng truy cập: 63.030.837