Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 23h:28:58
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
2/21/2019 3:44:41 PM
Ngày 30 tháng 01 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 244/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018.
Theo Quyết định, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 gồm một số Luật, Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, và lĩnh vực chung như: Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định một số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.
Đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường  năm 2018 thuộc lĩnh vực môi trường bao gồm:
Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11năm 2008 có một số điều, khoản hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019, cụ thể như: Điều 3, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, khoản 1 Điều 13, Mục 2 Chương 2, Cụm từ “bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” (tại Khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 19, Khoản 3 Điều 20, Khoản 1 Điều 24), Khoản 21 Điều 3, điểm a khoản 3 Điều 21, Điều 40, khoản 5 Điều 49, khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 74, khoản 1 Điều 38 Điều 94, Điều 98, Chương XII, Khoản 10 Điều 141;
 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 thán 6 năm 2014 có một số nội dung hết hiệu hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 gồm điểm a khoản 3 Điều 142, điểm đ khoản 1 Điều 143;
Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hết hiệu lực một phần từ ngày 05 tháng 10 năm 2018 đối với các nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 8, điểm d khoản 3 Điều 8, điểm a khoản 2 Điều 9, điểm d khoản 3 Điều 9;
Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường hết hiệu lực một phần từ ngày 05 tháng 10 năm 2018 của các nội dung tại Điều 9, Điều 13;
Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường hết hiệu lực một phần từ ngày 05 tháng 10 năm 2018 bao gồm các nội dung tại điểm d khoản 5 Điều 22;
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu hết hiệu lực một phần từ ngày 05 tháng 10 năm 2018 bao gồm các nội dung tại điểm c khoản 5 Điều 9, gạch đầu dòng thứ tư điểm a, khoản 1 Điều 56;
Thông tư số 41/2015/TT/BTNMT ngày 09 tháng 09 năm 2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có một số nội dung hết hiệu lực một phần từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 và ngày 29 tháng 10 năm 2018 bao gồm điểm b khoản 1 Điều 4, điểm c khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 6, điểm b khoản 2 Điều 7, điểm b khoản 3 Điều 7, khoản 7 Điều 7, khoản 4 Điều 9, Điều 10, Điều 13, Điều 14;
Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích hết hiệu lực một phần từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 có Điều 13. 
Cũng theo Quyết định, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực môi trương hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2018 bao gồm:
Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hết hiệu lực từ ngày 09 tháng 05 năm 2018;
Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hết hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2018;
Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019;
Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại hết hiệu lực ngày 11 tháng 02 năm 2019.
Chi tiết văn bản: 244-QĐ-BTNMT.pdf244-QĐ-BTNMT.pdf
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung