Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 12h:11:34
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường theo Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường theo Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1/18/2019 1:55:13 PM
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT quy định chế độ báo cáo thống kê tài nguyên và môi trường để thay thế cho Thông tư số 02/2014-TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, chế độ báo cáo quy định trong Thông tư áp dụng cho  tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong trong công tác thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê ngành nguyên và môi trường.
Thông tư ban hành quy định rõ nội dung chế độ báo cáo thống kê; đơn vị báo cáo; đơn vị nhận báo cáo; ký hiệu báo cáo; kỳ báo cáo; thời hạn báo cáo; phương thức báo cáo.
Ngoài ra Thông tư cũng quy định rõ Danh mục biểu mẫu, nội dung báo cáo cho từng lĩnh vực cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
Đối với lĩnh vực môi trường, Thông tư quy định rõ các nội dung phải báo như: Nồng độ các chất trong môi trường không khí …; tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ các chất trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật cho phép; hàm lượng các chất trong môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất,  môi trường nước biển…; hàm lượng các chất trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông, ven biển; tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên; tỷ lệ các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận quản lý môi trường; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; các sự cố môi trường trên đất liền; tỷ lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh nước thải từ 50m3/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị từ loại IV trở lên được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung