Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 22/3/2019, 0h:30:38

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan hành chính nhà nước cần chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất; công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 235/QĐ-BTNMT về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT đến ngày 23/1/2018.

Với mục tiêu tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trong những năm tới, Thành ủy Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn, bảo đảm bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam, ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030” (Đề án).

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục cơ bản những vấn đề ô nhiễm môi trường, ngày 10/4/2017, tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

​Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, năm 2016, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của tỉnh đã đạt được những kết quả tốt. Ý thức BVMT của doanh nghiệp, cộng đồng đã có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực thúc đẩy công tác BVMT của địa phương.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa