Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 21/10/2019, 19h:8:2
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản hành chính > Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ
7/31/2019 11:58:27 AM
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 về Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ quy định tại Luật Quy hoạch và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các hoạt động xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, lập quy hoạch và công bố quy hoạch.
Theo Quyết định, việc tổ chức lập quy hoạch của Bộ phải đáp ứng các mục đích, yêu cầu: (i) Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm cụ thể hóa Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. (ii) Nội dung các quy hoạch về tài nguyên và môi trường phải đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống quy hoạch quốc gia. (iii) Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch. d) Bảo đảm nguồn lực để lập quy hoạch. đ) Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước. (iv) Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao lập quy hoạch nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tổ chức thực hiện lập quy hoạch, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian, đáp ứng kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì xây dựng 03 Quy hoạch cấp quốc gia là Quy hoạch không gian biển quốc gia;  Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Quy hoạch ngành quốc gia về tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ có trách nhiệm xây dựng Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường. 02 Hợp phần (hoặc nội dung) quy hoạch về tài nguyên và môi trường khác bao gồm Hợp phần quy hoạch về tài nguyên và môi trường để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng; Nội dung quy hoạch về tài nguyên và môi trường đối với các Quy hoạch ngành quốc gia; Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do các Bộ, ngành khác thực hiện (nếu có).

Theo Quyết định quy định rõ về trình tự, phân công trách nhiệm đối với lập các quy hoạch nêu trên.

Về kế hoạch thực hiện, đến năm 2021: Hoà​n thành lập, thẩm định, trình phê duyệt, phê duyệt và công bố quy hoạch cấp quốc gia; hoàn thành lập Hợp phần quy hoạch tài nguyên và môi trường đối với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành lập, thẩm định, trình phê duyệt, phê duyệt và công bố 08 quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; lập nội dung quy hoạch về tài nguyên và môi trường liên quan đến: Quy hoạch ngành quốc gia; Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, ngành theo phân công của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các Bộ, ngành.

Từ năm 2022 đến năm 2025: Hoàn thành lập, thẩm định, trình phê duyệt, phê duyệt và công bố 07 quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành còn lại theo danh mục quy hoạch; hoàn thành nội dung quy hoạch về tài nguyên và môi trường liên quan đến quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo đề nghị của các Bộ, ngành.

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung