Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/9/2019, 21h:48:45

Thông tin các Dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy định về việc cung cấp thong tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Tổng cục Môi trường công khai các Thủ tục hành chính về môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ  Tài nguyên và môi trương trên Cổng thông tin điện tử của  Tổng cục như sau: