Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 22/3/2019, 0h:26:18

Lấy ý kiến góp ý cho 02 dự thảo Thông tư về lập báo cáo đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên
​​Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Tổng cục Môi trường chủ trì, xây dựng 02 dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật lập lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên và Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên.​