Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 18/11/2019, 7h:40:20

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trên cơ sở đó, Tổng cục Môi trường đã xây dựng và hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

​​Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Môi trường đã xây dựng và hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý chất thải y tế lây nhiễm bằng thiết bị vi sóng.​

​​Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Môi trường đang triển khai xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (rà soát, sửa đổi QCVN 62- MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi).​

​​Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Tổng cục Môi trường chủ trì, xây dựng 02 dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật lập lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên và Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên.​

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, Tổng cục Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Đến nay, Tổng cục Môi trường đã hoàn thiện bản Dự thảo số 2 của Nghị định.

​Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 3988/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, tổ chức, chuyên gia có liên quan để xây dựng “Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 351
Truy cập ngày: 1.526
Tổng truy cập: 63.028.422