Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 15/12/2018, 22h:27:35

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, Tổng cục Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Đến nay, Tổng cục Môi trường đã hoàn thiện bản Dự thảo số 2 của Nghị định.

​Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 3988/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, tổ chức, chuyên gia có liên quan để xây dựng “Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường.

​Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố về Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng và báo chí về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường (BVMT), Tổng cục Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường.

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã xây dựng dự thảo “Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, thu hồi sản phẩm thải bỏ, sản phẩm thải lỏng không nguy hại và tiêu huỷ xe ưu đãi, miễn trừ”.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa