Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 22/3/2019, 0h:28:12

Chỉ cần 1 thành viên liên danh mua hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Lấy ý kiến góp ý cho 02 dự thảo Thông tư về lập báo cáo đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên
​​Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Tổng cục Môi trường chủ trì, xây dựng 02 dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật lập lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên và Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên.​

Thông tin các Dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy định về việc cung cấp thong tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Tổng cục Môi trường công khai các Thủ tục hành chính về môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ  Tài nguyên và môi trương trên Cổng thông tin điện tử của  Tổng cục như sau:

Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu
Ngày 08 tháng 03 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT​ quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.