Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 22/3/2019, 23h:27:31
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Công khai kết quả cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Công khai kết quả cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
8/9/2018 10:53:59 PM
Hiện nay, dữ liệu về kết quả giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (đối với các Giấy phép còn hiệu lực) đã được cập nhật và công khai trên Hệ thống Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tra cứu Giấy xác nhận tại đây​).​​
D liệu nay được cập nhật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ ban hành kèm theo Quyết định s 3082/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017.

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực xây dựng, triển khai hệ thống thông tin phục vụ kết nối và thực hiện các th tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực i nguyên và môi trường theo Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính ph. Nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có 11 thủ tục được thực hiện trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia. 


Danh sách các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên

Cổng thông tin Một cửa quốc gia (vnsw.gov.vn)

1. Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC

2. Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

3. Xác nhận đăng ký nhập khẩu Polyol trộn sẵn HCFC-141B

4. Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC

5. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

6. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

8. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

9. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

10. Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích

11. Thông báo nhập khẩu phế liệu


 

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung