Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 24/4/2019, 12h:44:3
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Tổng cục Môi trường ban hành 6 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp triển khai Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
Tổng cục Môi trường ban hành 6 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp triển khai Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
1/24/2019 1:12:16 PM
​Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã ký ban hành Quyết định số 63/QĐ-TCMT về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Tổng cục Môi trường.​

Chương trình công tác này nhằm triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.

Thứ nhất là, tập trung xây dựng, trình ban hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, nhiệm vụ được giao chủ trì, gồm 01 Dự án Luật, 01 Nghị định, 01 Thông tư  trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 03 Nhiệm vụ lập Quy hoạch, 03 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, đề xuất ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản khác trong lĩnh vực môi trường.

Thứ hai , tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; đăng ký, xác nhận, công nhận, cấp giấy phép về môi trường theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thứ ba , tổ chức thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở xử lý chất thải nguy hại; thanh tra, kiểm tra đột xuất trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp tục tổ chức vận hành, phát huy hiệu quả Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước.

Thứ tư , phòng ngừa, kiểm soát nguồn ô nhiễm; quản lý chất thải; cải tạo và phục hồi môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh họcTiếp tục tập trung kiểm soát các dự án, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tăng cường quản lý môi trường đối với các khu vực tập trung nhiều nguồn thải (khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông). Chú trọng thực hiện công tác kiểm soát nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tăng cường quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai thi hành Luật Đa dạng sinh học, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất hoàn thiện các quy định về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thứ năm , thực hiện các chương trình quan trắc, lập các báo cáo về môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trườngTập trung thực hiện tốt chương trình quan trắc định kỳ, thực hiện chương trình quan trắc môi trường không khí và nước tại các lưu vực sông và các vùng kinh tế trọng điểm, các khu vực nhạy cảm, có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; duy trì vận hành, theo dõi hệ thống các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định và các trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định tại các lưu vực sông và trạm quan trắc nước. Tăng cường đôn đốc các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn thải lớn, cơ sở xử lý chất thải nguy hại lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục kết nối dữ liệu với Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường để theo dõi, giám sát theo quy định.

Tổ chức công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018 với chủ đề “Môi trường nước các lưu vực sông”; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019,  báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Duy trì, xây dựng, cập nhật, nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường.

Thứ sáu , tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thúc đẩy chiều sâu các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về hoàn thiện, thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường; các hoạt động hưởng ứng ngày lễ, sự kiện về môi trường năm 2019.

Ngoài sáu nhóm nhiệm vụ chủ yếu, Tổng cục Môi trường sẽ đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các đề tài khoa học công nghệ; các hoạt động tư vấn, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ về bảo vệ môi trường.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, Tổng cục Môi trường đưa ra 5 giải pháp thực hiện, bao gồm: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; đổi mới công tác kế hoạch - tài chính, bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp, đối thoại giữa các cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường.

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được Tổng cục Môi trường phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp gắn với tiến độ, thời hạn báo cáo, hoàn thành cụ thể để tổ chức triển khai, cũng như phục vụ việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung