Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 21/10/2019, 19h:41:35
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Đảng ủy Tổng cục Môi trường tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Đảng ủy Tổng cục Môi trường tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
1/30/2019 10:17:38 AM
​Ngày 29/1, Đảng ủy Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì Hội nghị.
​Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy Bộ, Quyền Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; đồng chí Nguyễn Kim Tuyển, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tài cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và đang trong quá trình kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình mới, song nhìn chung, Đảng ủy Tổng cục Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu đặt ra, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tốt.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị
 
Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Kim Tuyển đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019. Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thay đổi cơ cấu tổ chức, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực, songĐảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
 
Năm 2018 là năm bản lề để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng ủy Tổng cục Môi trường. Đây là năm Đảng ủy Tổng cục tập trung chỉ đạo Tổng cục tiến hành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Tổng cục một cách toàn diện, cũng là năm phải tiếp tục chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề phức tạp về ô nhiễm môi trường nảy sinh ở nhiều nơi.
 
 
Đồng chí Nguyễn Kim Tuyển, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy tập trung triển khai nhiều công tác trọng tâm như chỉ đạo Tổng cục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12/03/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường; trình Bộ trưởng ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường theo Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo Tổng cục Môi trường tập trung sắp xếp, bố trí đối với các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, giao phụ trách điều hành các đơn vị trực thuộc Tổng cục, điều chuyển cán bộ giữa các đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, tổ chức tốt công tác điều động, bổ nhiệm.
 
Trong năm 2018, Tổng cục Môi trường được giao chủ trì xây dựng 05 văn bản thuộc chương trình chính thức (01 dự án Luật, 02 Nghị định, 01 Quyết định, 01 Thông tư). Đến nay, 01 Thông tư đã được ban hành; 01 dự án Luật đang triển khai đúng tiến độ; các văn bản còn lại đều đang được trình cấp có thẩm quyền xem xét.
 
Công tác kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết khiêu nại, tố cáo về môi trường đã được Tổng cục nghiêm túc triển khi, năm 2018 Tổng cục đã tổ chức thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với 255 cơ sở trên địa bàn 25 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, đã ban hành 42 kết luận thanh tra, 60 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, Tổng cục đã triển khai 02 đoàn thanh tra đột xuất đối với 05 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công tác xử lý đơn thư, kiến nghị về môi trường cũng được quan tâm với 03 đơn thư, kiến nghị được tiếp nhận xử lý theo đúng trình tự pháp luật quy định.
 
Về công tác xây dựng Đảng, năm 2018, Đảng ủy Tổng cục Môi trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 đã đề ra, đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; phần lớn các nhiệm vụ đều đảm bảo tiến độ. Công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng được giữ vững; công tác kiểm tra, giám sát đã có nề nếp; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện hiệu quả; công tác lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể ngày càng được quan tâm nhiều hơn…
 
Đảng ủy Tổng cục Môi trường đã tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, như triệu tập đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII do Đảng ủy Bộ tổ chức; Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐUMT về tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 125-KH/ĐUMT về tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.
 
Năm 2018, Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm, chú trọng làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng và nhân rộng những điển hành tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống". Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước để nêu gương của người đứng đầu và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng đã được thực hiện ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Tổng cục. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra. Qua kiểm tra, giám sát, các Đoàn Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng cục và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục đã chỉ ra những ưu, nhược điểm của các chi bộ được kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát và có một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục.
 
Công tác lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể ngày càng được quan tâm nhiều hơn với việc thường xuyên cho ý kiến chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực như tham gia các hoạt động nhân ngày Môi trường thế giới 5/6, tham dự các Giải thể thao do Công đoàn Bộ TN&MT tổ chức và đạt nhiều giải cao.
 
Năm 2019, Đảng ủy Tổng cục Môi trường tiếp tục chỉ đạo, đảm bảo thực hiện tốt chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Tổng cục Môi trường trong kế hoạch năm 2019; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, điều động luân chuyển cán bộ bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của một số đơn vị trực thuộc Tổng cục; hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); lập quy hoạch ngành quốc gia về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, quan trắc môi trường; tăng cường công tác kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường …
 
Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thế Toản, Bí thư Chi bộ, Quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra; đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Quản lý chất thải; đồng chí Dương Thị Thanh Xuyến, Chi ủy viên Chi bộ Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc; đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm thông tin và Dữ liệu môi trường đã trình bày các báo cáo tham luận về vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm điểm, đánh giá các kết quả đạt được, thẳng thắn, nhìn nhận lại các tồn tại, hạn chế trong công tác đảng tại đơn vị trong thời gian qua, và một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao công tác trong thời gian tới; đồng chí Võ Thịnh Hiền, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục Môi trường đã phát biểu về sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác Công đoàn; đồng chí Phạm Quốc Tuấn, đại diện Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trình bày tham luận về sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác đoàn.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu, đóng góp ý kiến đánh giá kết quả công tác năm 2018, đề xuất, bổ sung những nhiệm vụ Tổng cục Môi trường cần triển khai thực hiện trong năm 2019 như tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Tổng cục; tập trung xử lý các điểm nóng, gây bức xúc về môi trường; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới…
 
 
Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng bộ Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị
 
Đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Tổng cục Môi trường đã thực hiện năm 2018, đồng chí Đỗ Thị Tâm đã chia sẻ những khó khăn Tổng cục đã gặp phải trong năm qua, tuy nhiên Đảng ủy Tổng cục đã đoàn kết, vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Tổng cục đã hoàn thành tốt, đầy đủ, đúng thời hạn các Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, đặc biệt đã triển khai tốt công tác học tập các chương trình, nghị quyết của Đảng bộ Bộ. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác đánh giá tổ chức Đảng theo đúng quy định, tiêu chí đã đề ra.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn tài, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Môi trường cho rằng năm 2018 là năm có nhiều thay đổi, nhiều thách thức đối với Tổng cục, nhưng với sự đoàn kết các đảng viên, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, các Chi bộ đã vượt qua các thách thức, khó khăn hoàn thành các các nhiệm vụ được giao, được Lãnh đạo Bộ, Thủ tướng chính phủ đánh giá cao. Công tác bảo vệ môi trường trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều khu đô thị, cơ sở sản xuất kinh doanh đã hoàn thành tốt công tác bảo vệ môi trường, việc xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ ô nhiễm môi trường được kiểm soát chặt chẽ và ngày càng giảm.
 
Nhằm tăng cường công tác xử lý các thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường, đồng chí Bí thư cho rằng cần tập trung một số giải pháp như xác định các thủ tục hành chính cần thiết để duy trì, cải cách hoặc bỏ các thủ tục không cần thiết; đơn giản hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp xử lý thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng chí cho rằng cần tập trung tích cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt.
 
Năm 2019 là năm bản lề, mang tính quyết định trong việc hoàn thành kế hoạch 5 năm đã đề ra, đồng chí Bí thư mong rằng các đồng chí trong Đảng ủy và các Chi bộ sẽ quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sửa Luật Bảo vệ môi trường một cách toàn diện, tích cực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, đề án, nhiệm vụ theo kế hoạch; nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; thực hiện các thủ tục hành chính đúng tiến độ, đảm báo chất lượng; thay đổi, điều chỉnh, nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra phù hợp với tình hình mới, nhất là việc thanh tra, kiểm tra đột xuất; giám sát chặt chẽ các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành địa phương xử lý các sự cố gây ô nhiễm môi trường; tăng cường phát huy hiệu quả đường dây nóng về môi trường.  
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung