Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 24/4/2019, 8h:59:1
Bài tham dự Hội thảo: "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp"
3/8/2013 4:01:19 PM
Cũng như cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước khác, người cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính muốn có đạo đức nghề nghiệp trong sáng phải luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình về mọi mặt; phải tu dưỡng rèn luyện bền bỉ công phu về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, về lập trường cách mạng của giai cấp vô sản, về bản lĩnh và trách nhiệm chính trị, về nghĩa vụ công dân, về lối sống trong sạch, lành mạnh, cần cù, giản dị, chịu khó, về lòng nhân ái bao dung, tình yêu thương con người và đồng loại, về sự quan tâm, sẻ chia đối với người khác. 
Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính không phải tự nhiên mà có, mà phải do rèn luyện mới nên. Người cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính có ý thức tôn trọng đạo đức nghề nghiệp là người luôn rèn luyện và thể hiện bằng việc làm theo các chuẩn mực về đạo đức xã hội, đạo đức cách mạng; thể hiện ở bản lĩnh và nghị lực của từng cán bộ, nhân viên trong ngành Tài nguyên và Môi trường
 
Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước đối với cán bộ, công chức và các quy định của ngành Tài nguyên và Môi trường; có thể phân định nội dung, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính như sau:
 
Một là, cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu hết sức mình cho sự thắng lợi, sự phát triển của công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Như các cán bộ, công chức khác; điều chủ chốt nhất trong tiêu chuẩn đạo đức cách mạng của người cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính là có niềm tin tuyệt đối và trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành, kiên định với lý tưởng cách mạng của Đảng; vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu hết sức mình cho sự thắng lợi, sự phát triển của công cuộc đổi mới đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình.
 
Người cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính chỉ có thể thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ do Luật định khi có niềm tin yêu và sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với nghề nghiệp của mình. Trước khó khăn, gian khó; người cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính không được dao động, nao núng; trước những cam go, thử thách phải vững vàng tìm cách vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính luôn Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo điều hành trong việc thực hiện các Quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, cũng như Lãnh đạo Tổng cục. Trong nội bộ, Vụ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chuyên viên (Công văn số 20/KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2011) và quy chế làm việc của Vụ. Tất cả các công việc đều được giao cho cá nhân chịu trách nhiệm giải quyết, xử lý. Trong giao việc đều có ấn định thời gian hoàn thành, người giao việc có trách nhiệm đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Hàng tuần, Vụ tổ chức họp giao ban, đánh giá, kiểm điểm các công việc đã thực hiện trong tuần trước và phổ biến các nhiệm vụ kế hoạch tuần tiếp theo. Đặc biệt, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chuyên viên của Vụ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục tại các cuộc họp giao ban. 
 
Cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, cương lĩnh, kỷ luật của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kỷ luật của Ngành; chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định và nội quy, kỷ luật của cơ quan.
 
Trong chỉ đạo, điều hành công tác, luôn nắm chắc phương châm vì mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ của Tổng cục. Liên tục hoàn thiện các quy trình xử lý công việc cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
 
Hai là, cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính luôn yêu ngành, yêu nghề, luôn trung thực, công minh, khách quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Luôn nỗ lực phấn đấu, dồn tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình cho công việc được giao và tìm mọi cách để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất. Vì vậy, trong năm 2011 về cơ bản Vụ đã hoàn thành chương trình công tác được giao, hỗ trợ tích cực hoạt động chuyên môn của các đơn vị trong Tổng cục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý kế hoạch tài chính của Tổng cục.
 
2.1. Công tác phân bổ và triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN năm 2011:
 
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011; và các Quyết định số 779/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 4 năm 2011; Quyết định số 1009/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 5 năm 2011; Quyết định số 1289/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2011; Quyết định số 1417/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2011; Quyết định số 1499/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; Quyết định số 1538/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 8 năm 2011; Quyết định số 1830/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2011; Quyết định số 2121/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011; Quyết định số 2168/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011.
 
Tổng cục Môi trường được giao quản lý và thực hiện với tổng kinh phí là 161.971,81 triệu đồng, chi tiết được giao từ các nguồn cụ thể như sau:
 
- Sự nghiệp môi trường: tổng kinh phí là 125.301 triệu đồng.
- Sự nghiệp khoa học công nghệ: tổng kinh phí là 9.711,5 triệu đồng.
- Sự nghiệp kinh tế: tổng kinh phí là 8.507 triệu đồng.
- Quản lý hành chính: tổng kinh phí là 19.315,5 triệu đồng.
 
2.2. Tình hình thẩm định và triển khai thực hiện kế hoạch được giao:
 
- Căn cứ các Quyết định giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã khẩn trương rà soát, tổng hợp và trình Tổng Cục trưởng ban hành các Quyết định phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc đúng nội dung và tiến độ quy định. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2011, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã hoàn thành công tác thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết các dự án, nhiệm vụ được giao từ đầu năm đúng trình tự qui định; trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 02 dự án, nhiệm vụ và 07 dự án thành phần thuộc dự án Chính phủ “Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường, khí tượng - thuỷ văn biển Việt Nam, dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển, kiến nghị các giải pháp bảo vệ”. Về cơ bản, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hoàn thành đúng tiến độ việc trình phê duyệt thuyết minh và dự toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ của các đơn vị.
 
  - Thường xuyên đôn đốc và báo cáo kịp thời Lãnh đạo Tổng cục tình hình triển khai thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ theo định kỳ và đột xuất. Tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2011, các đơn vị đã chủ động hoàn thành phần lớn các nội dung chuyên môn và quyết toán nguồn kinh phí tương ứng, cụ thể Tổng cục Môi trường đã hoàn thành tổng giá trị thực hiện và giải ngân tại kho bạc đạt 73,9% so với tổng dự toán được giao, cụ thể từ các nguồn kinh phí như sau: Nguồn quản lý hành chính: giải ngân đạt 78,8%;  Sự nghiệp kinh tế: giải ngân đạt 61.6%; Sự nghiệp khoa học và công nghệ: giải ngân đạt 71,6%; Sự nghiệp môi trường: giải ngân đạt 74,1%.
 
Khối lượng và kinh phí còn lại dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2011 và 31/01/2012 (thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2011). Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động đến tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2011, do đó, việc hoàn thành và quyết toán 100% nội dung và kinh phí các dự án, nhiệm vụ và đề tài của một số đơn vị trực thuộc Tổng cục sẽ có nhiều khó khăn, thách thức.
2.3. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển:
 
Căn cứ kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011, Tổng cục Môi trường được Bộ giao quản lý, giám sát và thực hiện 09 dự án, với tổng kinh phí 93.634 triệu đồng, trong đó:
- Các dự án mở mới: 01 dự án, với tổng kinh phí 10.000 triệu đồng.
- Các dự án chuyển tiếp: 08 dự án, với tổng kinh phí 83.634 triệu đồng.
So với năm 2010, năm 2011 đã có sự tăng trưởng cả về chất và lượng trong việc quản lý, tổ chức triển khai các dự án. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nguồn vốn này đã dần dần đi vào nề nếp, bài bản, đáp ứng yêu cầu của các cấp lãnh đạo. Vụ Kế hoạch - Tài chính đã làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành sử dụng nguồn vốn này, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Tổng cục.
Đến nay các dự án đã cơ bản triển khai thực hiện và giải ngân theo đúng thời gian và tiến độ quy định.
 
2.4. Công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010:
  - Thực hiện và hoàn thành công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 của Tổng cục Môi trường với tổng kinh phí quyết toán: 163.971 triệu đồng (số giao và chuyển thực hiện trong năm 2010: 179.786 triệu đồng), đạt tỷ lệ 92 % tổng kinh phí giao kế hoạch năm 2010. Số kinh phí còn lại phần lớn chuyển sang thực hiện năm 2011. Chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước năm 2010 được đánh giá tương đối tốt. Đến nay, Báo cáo quyết toán năm 2010 của Tổng cục đã được Bộ thống nhất gửi Bộ Tài chính thẩm định phê duyệt.
 
  2.5. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011:
  a) Đoàn Thanh tra của Bộ Tài chính:
Thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-BTC ngày 26/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại Tổng cục Môi trường từ ngày 17/6/2011 đến ngày 23/6/2011 về việc thực hiện Luật THTK, CLP, thời kỳ kiểm tra: năm 2010, Quý I/2011.
Vụ đã hoàn thiện tài liệu, hồ sơ, các báo cáo liên quan đến các dự án, nhiệm vụ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính.
b) Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2009-2010:
Vụ đã hoàn thiện tài liệu, hồ sơ, các báo cáo liên quan đến các dự án, nhiệm vụ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
2.6. Báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án, nhiệm vụ 02 năm (2009-2010) của Tổng cục Môi trường:
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Vụ đã kịp thời tổng hợp và đề xuất các nội dung đánh giá, về cơ bản các dự án, nhiệm vụ đã triển khai và thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí. Các sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu đề ra và đã được phê duyệt hoàn thành trong năm 2009 và năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, tổng hợp, đánh giá còn một số tồn tại khó khăn, Vụ cũng đã kiến nghị với Lãnh đạo Tổng cục và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
 
2.7. Phối hợp tổ chức tổng kiểm kê tài sản nhà nước của toàn bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục:
Thực hiện nhiệm vụ đột xuất được Tổng cục giao, Vụ đã phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục tổ chức rà soát, tổng kiểm kê tài sản và kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các đơn vị có tài sản do Tổng cục Môi trường đầu tư trong thời gian qua nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình tài sản nhà nước hiện có.
Kết quả: đã kiểm kê, dán tem, đánh giá hiện trạng tài sản và tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản được trang bị từ các nguồn vốn: ngân sách, hợp tác quốc tế, nhận điều chuyển từ các đơn vị ngoài Tổng cục... tại các đơn vị; Đề xuất biện pháp xử lý đối với những tài sản đã hỏng, thất lạc, hết thời gian tính hao mòn; thực hiện điều chuyển, bàn giao tài sản giữa các đơn vị trong Tổng cục và đề xuất xử lý TSNN đối với 02 đơn vị ngoài Tổng cục là Viện Địa lý và Đại học Huế đảm bảo phù hợp, đúng quy định; Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài sản nhà nước tại Tổng cục Môi trường trong thời gian tới.
 
2.8. Công tác xây dựng và tổng hợp kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012:
Căn cứ các văn bản định hướng chung của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực môi trường, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, Vụ đã xây dựng hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục xây dựng, đề xuất kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
 Để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng trong công tác xây dựng kế hoạch năm 2012, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Môi trường tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo rà soát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chi tiết được thể hiện tại các văn bản: Công văn số 500/TCMT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2011 về việc hướng dẫn xây dựng danh mục các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2012; Công văn số 772/TCMT-KHTC ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc thực hiện kết luận tại cuộc họp kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn năm 2012; Công văn số 1112/TCMT-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2011 về việc xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2012.
Đến nay, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã phối hợp với các đơn vị rà soát, hoàn thiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012, theo đó các dự án, nhiệm vụ đề xuất đã thể hiện được sự cần thiết, có kế thừa phát triển các nhiệm vụ đã thực hiện trước đây và tập trung vào các nhiệm vụ lớn nhằm thực hiện các văn bản chỉ đạo định hướng của Chính phủ, giảm bớt số đầu mối các dự án, nhiệm vụ để tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề môi trường ưu tiên được ban hành trong các Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, kế hoạch đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định để chuẩn bị giao kế hoạch năm 2012 theo đúng tiến độ quy định.
Căn cứ danh mục các dự án, nhiệm vụ mở mới năm 2012 được Bộ giao, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã chủ động tham mưu ban hành các hướng dẫn triển khai xây dựng đề cương thuyết minh các dự án, nhiệm vụ, thường xuyên đôn đốc các đơn vị về công tác này. Đồng thời, khẩn trương thẩm định, trình Lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt thuyết minh, dự toán các dự án, nhiệm vụ mở mới (theo quy định phải thẩm định và phê duyệt xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2011).
 
2.9. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, quy định và quản lý kế hoạch, tài chính của Tổng cục:
  - Đã thực hiện đầy đủ vai trò và chức năng của đơn vị dự toán cấp II trong việc: đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện, hướng dẫn giải quyết kịp thời đối với những vướng mắc, đồng thời phối hợp tốt với các đơn vị cấp trên để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục xử lý những nội dung có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình chấp hành ngân sách của đơn vị.
  - Đã thiết lập hệ thống thông tin báo cáo, thu thập từ các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và tài chính theo định kỳ và đột xuất của các đơn vị, trên cơ sở đó chủ động xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục, từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác giám sát và điều hành ngân sách nhà nước.
  - Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục ban hành các Quyết định, các văn bản hướng dẫn quản lý công tác kế hoạch và tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; góp ý và kiến nghị sửa đổi một số văn bản quản lý nhà nước liên quan đến công tác kế hoạch tài chính (tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT; góp ý các văn bản liên quan đến cơ chế quản lý tài chính, cơ chế quản lý các nhiệm vụ, dự án chuyên môn, cơ chế quản lý tài sản của Bộ).
  - Đã tổ chức hội thảo tập huấn về công tác kế hoạch tài chính, tổ chức các cuộc họp chuyên đề về việc ký kết hợp đồng với đối tác bên ngoài, về quản lý các dự án đầu tư để tổng kết, rút kinh nghiệm và quản lý có hiệu quả nguồn kinh phí được giao.
- Đã xây dựng dự thảo Quy chế kiểm tra, nghiệm thu các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường.
- Phối hợp trình Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành Quy chế quản lý các dự án hợp tác quốc tế của Tổng cục.
- Đang nghiên cứu xây dựng các quy định về quản lý các dự án đầu tư của Tổng cục.
- Phối hợp, yêu cầu các đơn vị dự toán cấp III thuộc khối quản lý nhà nước xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với nguồn kinh phí quản lý hành chính giao.
- Tiếp tục cải tiến công tác kế hoạch tài chính của Tổng cục theo hướng: “Công tác kế hoạch, tài chính  là công cụ phục vụ đắc lực các hoạt động chuyên môn về bảo vệ môi trường của các đơn vị trong Tổng cục”;
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ, dự án; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý kế hoạch, tài chính ở Tổng cục và ở các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc.
- Xây dựng dự thảo Thông tư quy định Quy định quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường.
- Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung Qui chế quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường và sự nghiệp  kinh tế (kèm theo QĐ số 945/QĐ-TCMT ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ) cho phù hợp với tình hình hiện nay.
 - Rà soát, đối chiếu các nội dung đã thực hiện với các nội dung đã được phê duyệt của các dự án, nhiệm vụ trình Tổng cục trưởng phê duyệt dự án, nhiệm vụ hoàn thành. Hướng dẫn đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ tài liệu phục vụ công tác quyết toán; Tổ chức kiểm tra quyết toán nội bộ trước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường vào làm việc.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường.
Ba là, cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính luôn phấn đấu để thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không tham nhũng, tiêu cực, không lãng phí; không lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi cá nhân và gây thiệt hại đến lợi ích xã hội, lợi ích của tập thể và của người khác
Bốn là, cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính luôn ra sức học tập, rèn luyện; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, nắm vững kiến thức pháp luật
Về nội dung học tập: Cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính phải nghiên cứu, học tập theo chương trình quy định của Ngành, ngoài việc học tập các môn lý luận chính trị, còn phải học đường lối, chính sách của Đảng, nắm vững pháp luật của Nhà nước và học chuyên môn nghiệp vụ kế hoạch – tài chính của Ngành. Kiến thức chuyên môn có vai trò, tác dụng rất quan trọng, đó là một phần tri thức không thể thiếu trong mỗi người cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Muốn có kết quả học tập tốt, cán bộ Vụ phải có thái độ học tập nghiêm túc, tự nguyện, tự giác học tập, xem việc học tập nâng cao trình độ là một nhiệm vụ mà người cán bộ phải hoàn thành, nêu cao tinh thần chịu khó, vừa học, vừa làm và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Không có thực tiễn là không có sách, không có sách là không có tri thức, không có tri thức là không có chủ nghĩa xã hội”; vì vậy, muốn có tri thức thì cán bộ Vụ phải ra sức học tập không ngừng, như Lênin đã từng chỉ giáo: “Học, học nữa, học mãi”. Vì vậy trong năm 2011 Vụ đã cử 01 cán bộ tham dự khóa đào tạo quản lý hành chính nhà nước trình độ chuyên viên chính, 01 cán bộ tham dự khóa đào tạo kiến thức về Quốc phòng an ninh, 01 cán bộ được trúng tuyển học cao học tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Năm là, cán bộ Vụ luôn có tinh thần đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị; không bè phái cục bộ, không gây mất đoàn kết nội bộ; có tinh thần tương trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Đề cao tự phê bình và phê bình nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan,đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 
Cán bộ Vụ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị. Trong đơn vị, cán bộ Vụ phải luôn tôn trọng sự lãnh đạo; chấp hành quyết định của cấp trên, khi phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp thì phải báo cáo với người ra quyết định hoặc cấp trên của người ra quyết định.
 
Cán bộ Vụ luôn phát huy tinh thần tự chủ, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan để việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả; đồng thời dám chịu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.
 
Trong cơ quan, đơn vị; cán bộ Vụ luôn ứng xử có văn hoá với đồng nghiệp, tôn trọng giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong sinh hoạt; phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, góp ý chân thành, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị.
 
Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung