Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 24/4/2019, 8h:45:30
Bác Hồ với công tác thanh tra, kiểm tra
3/8/2013 4:15:46 PM
Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, người đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, sinh thời, Bác luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực công tác, nhất là công tác thanh tra. Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân. Đây có thể coi là bản khai sinh ra ngành thanh tra Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công tác thanh tra và vị trí quan trọng của thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng. 
Đối với công tác thanh tra
Xác định vị trí, vai trò đặc biệt của Cơ quan thanh tra, Bác nói rằng: Thanh tra là công tác quan trọng và có tính chất thường xuyên của cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước các cấp. “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới” Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “có thể nói, cán bộ thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai có sáng suốt thì người mới sáng suốt”. Cùng với vai trò là “tai mắt của trên”, thanh tra còn là “bạn của dưới”. Đối với những người là lãnh đạo quản lý cấp dưới thì thanh tra chính là người bạn giúp mình nhìn thấy, biết được, phát hiện và chỉ cho mình thấy được những việc mình làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy, những việc làm sai, làm không đầy đủ, làm thiếu trách nhiệm để khắc phục sửa chữa nâng cao năng lực và trách nhiệm của mình.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thấu hiểu tâm can của người khiếu nại, tố cáo người rất quan tâm giải quyết vấn đề này và căn dặn cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo rằng: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì sẽ củng cố được lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước”. Người căn dặn “các cô, các chú phải làm thế nào đừng để nhiều thư khiếu nại gửi thẳng đến Bác, vì các địa phương giải quyết không tốt nên họ phải đưa đến Bác”.
 
Đối với cán bộ làm công tác thanh tra. Bác dạy rằng: Cán bộ thanh tra phải có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và giàu bản lĩnh. Đồng thời phải cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn. Người đã chỉ rõ: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”. Để làm gương cho người ta soi thì cán bộ thanh tra phải thực sự có tài năng và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Người nói: “Đối với cán bộ, được làm công tác thanh tra là một vinh dự. Vì sao? Vì công tác thanh tra là một công tác quan trọng, Đảng và Chính phủ có tin cậy mới giao cho làm nhiệm vụ ấy”. Do vậy, cán bộ thanh tra phải luôn rèn luyện, tu dưỡng và có ý thức tự phê bình theo lời dạy của Bác “Cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt”.
 
Với công tác kiểm tra của Đảng
 
Đây là nhu cầu mang tính khách quan đối với sự tồn tại và hoạt động của Đảng, là hoạt động của cấp uỷ, cơ quan Đảng cấp trên đối với cấp dưới và đối với từng đảng viên nhằm đánh giá việc thực hiện Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, các vấn đề sinh hoạt nội bộ, hoàn thiện quy trình lãnh đạo, giữ nghiêm kỷ luật nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, lệch lạc, xa rời Điều lệ Đảng, các chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng. Kiểm tra là khâu cuối cùng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chính trị của mỗi Đảng cầm quyền có tác động đan xen và tác động tích cực lên tất cả các khâu trong quá trình lãnh đạo, qua đó bảo đảm quy trình lãnh đạo luôn đúng đắn và hoàn thiện không ngừng, giúp Đảng cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo chính trị trong từng giai đoạn cách mạng.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra Đảng. Người cho rằng: kiểm tra là công cụ thiết yếu để làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, là biện pháp hữu hiệu trong việc đấu tranh thủ tiêu mọi thiếu sót, khuyết điểm trong cơ quan Đảng và Nhà nước. Người luôn quan niệm rằng: Đảng muốn lãnh đạo, Nhà nước muốn quản lý tốt thì bản thân mình trước hết phải trở thành tấm gương sáng trước giai cấp, dân tộc; cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà nước phải tẩy bỏ mọi thói hư, tật xấu, chống sa sút về đạo đức và lối sống. Người nói: “kiểm tra, thanh tra chẳng những chống lãng phí, tham ô mà còn chống quan liêu, mệnh lệnh; giúp cơ quan Đảng, Nhà nước cải tiến công tác, giữ gìn kỷ luật, thực hành dân chủ” và “kiểm soát khéo bao nhiêu, khuyết điểm sẽ lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định sẽ bớt đi. Một là, có kiểm tra như thế mới biết rõ cán bộ, nhân viên tốt hay xấu. Hai là, mới biết rõ ưu khuyết điểm của các mệnh lệnh, nghị quyết”. Đồng thời với việc đưa ra những cách thức tiến hành công tác kiểm tra sao cho đúng đắn, hợp lý và mang tính thực tiễn như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phê phán nghiêm khắc thái độ coi nhẹ công tác kiểm tra, kiểm tra qua loa đại khái mà không nhận thức rõ ràng rằng “kiểm tra chính là chống giặc nội xâm”. Người chỉ rõ: “Nếu chiến sỹ và nhân dân ta ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên mất chống giặc nội xâm là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình”. Đây chính là cơ sở và tiền đề lý luận chặt chẽ, đúng đắn nhất để Đảng và Nhà nước ta thực hiện công tác kiểm tra hiệu quả, nâng cao chất lượng lãnh đạo, tính sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
 
Kiểm tra, thanh tra là chức năng lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; là khâu quan trọng để định ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng và tổ chức thực hiện thắng lợi trong thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: lãnh đạo, quản lý là phải có quyết định đúng. Quyết định đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thật sự còn phải tổ chức, còn phải đấu tranh. Và “khi đã có chính sách đúng thì sự thành công hay thất bại của chính sách đó là do nơi tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách dù đúng mấy cũng vô ích”.
 
Kiểm tra là “tai”, “mắt” của lãnh đạo và quản lý, vì vậy, có kiểm tra mới biết được mức độ và hiệu quả triển khai thực hiện công việc đến đâu, đường lối, chủ trương, chính sách đề ra đúng đắn hay không; qua đó tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa việc đề ra chính sách và thực hiện chính sách nhằm phát hiện những ưu khuyết điểm nhất định và kịp thời khắc phục những sai lầm, thiếu sót, tránh sai mà vẫn làm, chính sách không phù hợp mà vẫn thực hiện. Làm tốt công tác kiểm tra, Đảng và Nhà nước sẽ bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển đất nước bền vững. Chính vì lẽ đó, Người đặc biệt phê phán những cán bộ trong cơ quan Đảng và Nhà nước, những cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp không sát thực tế, không theo dõi, giáo dục cán bộ, gần gũi quần chúng; đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề, chỉ khai hội, viết chỉ thị mà không kiểm tra đến nơi đến chốn. Người chỉ rõ nguyên do đó là “Họ quên mất kiểm tra” vì thế mà “đầy túi quần thông báo, đầy túi áo chỉ thị mà công việc vẫn không chạy”.
 
Bác cho rằng, công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước mà còn là sự nghiệp của quần chúng; lãnh đạo, quản lý phải tổ chức để khai thác sức mạnh của quần chúng trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Người căn dặn: “Chúng ta phải tuyệt đối chống bệnh kiêu ngạo, phải luôn khiêm tốn, mọi công tác phải dựa hẳn vào quần chúng, hoan nghênh quần chúng đôn đốc và kiểm tra”. Bởi lẽ “Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là phụng sự lợi ích của nhân dân”. Qua đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra những phương pháp căn bản để kiểm tra, giám sát có hiệu quả nhất là “làm từ dưới làm lên, tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của người lãnh đạo và bày tỏ cách sửa chữa sai lầm đó. Cách này là cách tốt nhất để kiểm soát các nhân viên”. Đây là cách làm có hiệu quả bởi nó tạo nên mối quan hệ mật thiết và sự tác động qua lại tích cực giữa các chủ thể tham gia lãnh đạo, quản lý với người thực thi các quyết định lãnh đạo, quản lý vừa làm tốt công tác kiểm tra vừa “nâng cao dân trí” và “mở rộng dân quyền”, góp phần phát huy quyền làm chủ đúng đắn của quần chúng nhân dân trong xã hội.
 
Kiểm tra cần có mục đích và cách thực hiện phù hợp. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: kiểm tra cốt để “làm rõ cán bộ, nhân viên tốt hay xấu; làm rõ ưu điểm hay khuyết điểm của các cơ quan;  làm rõ ưu điểm hay khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết” để rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm để cùng nhau tiến bộ. Muốn đạt được kết quả đó, trước hết “cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn học tập thấm nhuần đường lối của Đảng, phải luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng…đặc biệt phải nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phải thật thà tự phê bình và phê bình để làm gương trong việc chấp hành kỷ luật Đảng, phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”. Như vậy, để làm tốt công tác kiểm tra phải tiến hành kiểm tra có hệ thống, toàn diện, kịp thời, linh hoạt tỉ mỉ, thường xuyên và đặc biệt, người kiểm tra phải là người có uy tín.
 
Trải qua gần 67 năm đổi mới và trưởng thành, công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm tra của Đảng đã có nhiều chuyển biến cơ bản theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, tác động mạnh mẽ vào quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới. Công tác kiểm tra, thanh tra đã được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục. Bộ máy thanh tra, các cấp đã từng bước được kiện toàn và đổi mới cả về số lượng và chất lượng góp phần tích cực trong việc giáo dục, củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, vai trò quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Trong tình hình hiện nay, những lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ thanh tra nói riêng đã trở thành kim chỉ nam cho việc rèn luyện đạo đức tác phong của người cán bộ thanh tra và của cả ngành thanh tra. Đó là đạo đức cách mạng không thể thiếu của người cán bộ thanh tra, đồng thời cũng rèn luyện cả tác phong công tác mà Người đã từng răn dạy cán bộ thanh tra: phải đến tận nơi, xem tận chỗ; phải khách quan, tỉ mỉ cẩn thận; phải dân chủ và phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, phát huy vũ khí phê bình và tự phê bình… Qua học tập lời dạy của Bác đối với cán bộ thanh tra, chúng ta càng vinh dự và tự hào được công tác trong ngành thanh tra, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho thành tích chung của Ngành cũng như góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, tươi đẹp.
 
Ngành Thanh tra Việt Nam đã trải qua gần 67 năm, trong đó Thanh tra môi trường mới trải qua trên 10 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù vậy, được tham gia các Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trải qua nhiều cuộc sinh hoạt, được nghe những lời dạy của Bác đối với ngành, với cán bộ thanh tra, tôi và đồng nghiệp của tôi luôn cảm thấy vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ thanh tra Việt Nam và luôn tâm niệm rằng: chúng tôi phải tự giác học tập, rèn luyện đạo đức cán bộ thanh tra để hàng ngày trong thực thi công vụ chúng tôi được phục vụ công dân và góp phần tạo được niềm tin của người dân đối với lực lượng thanh tra, với Đảng, với Nhà nước. Từng cán bộ, công chức thanh tra Tổng cục Môi trường đã thấu hiểu sự quan tâm của Bác, biến những lời dạy sâu sắc của Bác thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng với lòng tin yêu của Bác.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi cán bộ công chức ngành Thanh tra môi trường không ngừng ra sức phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, là lực lượng không thể thiếu trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, xứng đáng với niềm tin yêu, sự tin cậy của Đảng, của Bác với ngành thanh tra, cán bộ làm công tác thanh tra nói chung và thanh tra chuyên ngành môi trường nói riêng để góp phần làm cho môi trường đất nước ta ngày càng xanh, sạch, đẹp như Đảng và Bác Hồ hằng mong muốn.
 
Được sự quan tâm của Đảng, lực lượng thanh tra môi trường sẽ ngày càng phát triển theo hướng chính quy, hiện đại, nguyện xứng đáng là “quả đấm thép bọc nhung” trong lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường./.
 
Chi bộ Thanh tra Tổng cục Môi trường
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung