Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 24/4/2019, 12h:45:45
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản quy phạm pháp luật > Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
12/17/2014 4:38:42 PM
Luật Đa dạng sinh học được ra đời vào năm 2008 là quy định pháp lý cao nhất trong việc quản lý đa dạng sinh học trên cả nước. Tổng cục Môi trường đã tiến hành thực hiện nhiều hoạt động nhằm triển khai và đưa Luật Đa dạng sinh học vào cuộc sống.
Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát là các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, loài nguồn gen nguy cấp, quý hiến được bảo tồn và sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển đất nước theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Để triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật Đa dạng sinh học và Quyết định 1250/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành nghiên cứu và xây dựng các quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.
 
Sau quá trình nỗ lực làm việc, ngày 29 tháng 10 năm 2014, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hànhThông tư liên tịchsố 160/TTLT/BTC-BTNMT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch).
 
Trong Thông tư liên tịch đã đề cập đến các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được chi cho lĩnh vực đa dạng sinh học (trừ nguồn đầu tư phát triển). Thông tư liên tịch này đã cụ thể hóa các quy định của Điều 73, Luật Đa dạng sinh học; quy định của Quyết định số 1250/QĐ-TTg. Thông tư liên tịch đã nêu rõ các nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách Trung ương và nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách địa phương, phân định rõ nguồn chi và dẫn chiếu các mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.
 
Việc ban hành Thông tư liên tịch này có ý nghĩa thiết thực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và phân bổ tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học tại các cơ quan, đơn vị quản lý, nghiên cứu đa dạng sinh học ở trung ương và đặc biệt là tại địa phương. Đây là là bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy tích cực triển khaicác hoạt động quản lý nhà nước về đa dạng sinh học.
 
Xin tải file Thông tư liên tịch tại đây!
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung