Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 24/5/2019, 2h:36:40

Báo cáo quốc gia lần thứ 5 thực hiện công ước đa dạng sinh học giai đoạn 2009-2013
Thực hiện nghĩa vụ quốc gia đối quốc gia thành viên tham gia Công ước ĐDSH,  Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia của Công ước này ở Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ 5 về ĐDSH.