Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 24/5/2019, 1h:58:45
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Quản lý môi trường > Bảo tồn đa dạng sinh học > Hợp tác quốc tế > Thông tin các Dự án > Dự án “Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học của Việt Nam và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương”
Dự án “Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học của Việt Nam và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương”
12/19/2014 3:05:33 PM
Dự án “Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học của Việt Nam và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương” (gọi tắt là dự án NBSAP) đã được Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với tổng kinh phí là 909.091 USD. Dự án đã được phê duyệt vào tháng 8/2012 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2012.
Mục tiêu của dự án là Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam thông qua (1) Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc gia đối với Công ước Đa dạng sinh học, (2) Tăng cường năng lực của cấp tỉnh về lồng ghép các ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất.
 
Các hoạt động của dự án cũng được chia theo hai hợp phần tương ứng với hai mục tiêu chính của dự án nhằm đạt được các kết quả chủ yếu sau đây:
 
- Xây dựng được Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược về đa dạng sinh học;
 
- Thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia được cập nhật trong Báo cáo quốc gia lần thứ 5 về thực hiện Công ước Đa dạng sinh học;
 
- Các cán bộ cấp tỉnh được tập huấn, đào tạo về lập báo cáo đa dạng sinh học và triển khai thực hiện chiến lược đa dạng sinh học, lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch sử dụng đất;
 
- Các ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học được xem xét, cân nhắc và lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất của hai tỉnh thí điểm.
 
Tính đến tháng 3 năm 2014, mặc dù vẫn còn một số chậm trễ do thủ tục hành chính  phức tạp nhưng với sự ủng hộ của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và các cơ quan liên quan, các hoạt động chính của dự án đã được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, trong đó phải kể đến:
 
- Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của Việt Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2013;
 
- Cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chiến lược đã được xây dựng cùng với việc tổ chức 05 khóa hội thảo đào tạo giới thiệu NBSAP đã góp phần tăng cường năng lực cho thực hiện Chiến lược quốc gia tại các địa phương đặc biệt là tại 2 tỉnh được lựa chọn là tỉnh thí điểm của dự án (Sơn La và Lạng Sơn) về lồng ghép đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.
 
- Các quy định pháp luật về quy hoạch sử dụng đất có liên quan đến bảo tồn  đã  được nghiên cứu, đánh giá, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Hướng dẫn lồng ghép những ưu tiên đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
- Dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ 5 cho Công ước đa dạng sinh học.
 
- Hỗ trợ việc hoàn thiện Báo cáo quy hoạch đa dạng sinh học và xây dựng bản đồ không gian về đa dạng sinh học của 2 tỉnh Sơn La và Lạng Sơn.
 
Năm 2014 sẽ là năm cuối cùng của dự án. Do đó, dự án sẽ phải hết sức nỗ lực và tập trung nguồn lực vào các hoạt động để nâng cao năng lực của địa phương trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đã được phê duyệt, phối hợp với các cơ quan liên quan (Tổng cục đất đai, UBND, Sở TN&MT các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn…) thử nghiệm lồng ghép được các ưu tiên của bảo tồn đa dạng sinh học vào điều chỉnh kế hoạch/quy hoạch sử dụng đất của 2 tỉnh thí điểm. Bên cạnh đó, dự án cũng triển khai đồng thời một số hoạt động tại trung ương như hoàn thiện các thủ tục và trình Ban thư ký công ước đa dạng sinh học Báo cáo quốc gia lần thứ năm thực hiện công ước ĐDSH, xây dựng báo cáo các vấn đề cấp bách trong bảo tồn đa dạng sinh học để trình Quốc hội (kỳ họp thứ 2 năm 2014) và phối hợp với Tổng cục Đất đai để đưa một số nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học vào các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đất đai sửa đổi.
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung