Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 24/5/2019, 3h:6:22

Giới thiệu Dự án “Ngăn ngừa và quản lý sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo vệ khu vực Đông Nam Á” (Dự án IAS)
Dự án “Ngăn ngừa và quản lý các loài sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo vệ khu vực Đông Nam Á” là dự án khu vực do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), triển khai trong 4 năm (2011-2015) tại 4 quốc gia trong đó có Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin và Việt Nam.