Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 17/9/2019, 11h:17:35

Văn phòng Cục:
Chức năng chính là giúp lãnh đạo Cục tổng hợp, điều phối các hoạt động chung của Cục; thực hiện công tác tổng hợp, tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, pháp chế, hợp tác quốc tế, kế hoạch - tài vụ; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu, tuyên truyền nâng cao nhận thức, biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Cục.

1. Chủ trì/tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về đa dạng sinh học theo phân công của lãnh đạo.

Các tin đã đưa