Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 16/7/2019, 9h:48:14
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
12/17/2014 4:07:03 PM
1. Chủ trì/tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về đa dạng sinh học theo phân công của lãnh đạo.
2. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo tồn đa dạng sinh học.
 
3. Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước.
 
4. Triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái.
 
5. Triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật, nguồn gen; quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại.
 
6.  Giúp Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối của Chính phủ về quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen và những vấn đề có liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.
 
7. Thường trực Văn phòng giúp việc cho Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học và an toàn sinh học .
 
8. Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản về đa dạng sinh học.
 
9. Xây dựng và thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu và cơ chế trao đổi thông tin về đa dạng sinh học; đầu mối quốc gia cung cấp thông tin an toàn sinh học đối với quốc tế; hướng dẫn, tổ chức xây dựng báo cáo đa dạng sinh học quốc gia.
 
10. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn đa dạng sinh học.
 
11. Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học; tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.
 
12. Tổ chức thực hiện nghiên cứu ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ về bảo tồn đa dạng sinh học theo phân công của Tổng cục trưởng.
 
13. Xây dựng trình ban hành các quy định quản lý hoạt động dịch vụ về đa dạng sinh học; thực hiện các dịch vụ về kiểm định, giám định về loài, nguồn gen và an toàn sinh học, tư vấn quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
 
14. Phối hợp thực hiện thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học.
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung