Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 24/5/2019, 2h:14:15
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Quản lý môi trường > Bảo tồn đa dạng sinh học > Giới thiệu chung > Chức năng nhiệm vụ > Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
12/17/2014 4:08:07 PM
Văn phòng Cục:
Chức năng chính là giúp lãnh đạo Cục tổng hợp, điều phối các hoạt động chung của Cục; thực hiện công tác tổng hợp, tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, pháp chế, hợp tác quốc tế, kế hoạch - tài vụ; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu, tuyên truyền nâng cao nhận thức, biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Cục.
Phòng Bảo tồn loài:
Chức năng chính là giúp lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn loài, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại.
 
Phòng Quản lý Nguồn gen và An toàn sinh học:
Chức năng chính là giúp lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về  quản lý nguồn gen và an toàn sinh học bao gồm: quản lý nguồn gen, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen; Quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; lưu giữ bảo quản mẫu vật di truyền, sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen theo quy định của pháp luật và thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Chiến lược về Đa dạng sinh học.
 
Phòng Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học:
Chức năng chính là giúp lãnh đạo Cục thực các hoạt động quản lý nhà nước về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, tổ chức các hoạt động xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; tổ chức tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng, trình phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.
 
Phòng Sinh thái:
Chức năng chính là giúp lãnh đạo Cục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học các khu bảo tồn và các dịch vụ sinh thái theo quy định của pháp luật.
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung