Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 21/10/2019, 20h:31:32
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Văn bản pháp luật > Bộ TN&MT: Thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam
Bộ TN&MT: Thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam
2/26/2014 4:34:48 PM
​Ngày 23/12, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam.
Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng tư vấn, giúp Bộ TN&MT triển khai và phát triển Chương trình Nhãn xanh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình).
Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định danh mục nhóm sản phẩm là đối tượng tham gia của Chương trình, tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho các nhóm sản phẩm là đối tượng của Chương trình; tư vấn cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển sản phẩm thân thiện môi trường được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam; tư vấn xây dựng và triển khai mô hình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường, …
Thành viên Hội đồng gồm đại diện của các Bộ: TN&MT, KH&CN, Công Thương, Xây dựng, Y tế. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quyết định mời đại diện cơ quan liên quan làm Ủy viên Hội đồng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) là cơ quan thường trực của Hội đồng. Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam là cơ quan giúp việc Hội đồng, đặt tại Tổng cục Môi trường.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1492/QĐ-BTNMT ngày 13/8/2010 của Bộ TN&MT về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn sinh thái.
Cùng ngày 23/12, Hội đồng đã ban hành Quyết định số 1564/QĐ-HĐNX về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam (Quyết định này có hiệu lực thi hành 03 năm kể từ ngày ký), Quyết định số 1565/QĐ-HĐNX về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam (Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1906/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2010 của Bộ TN&MT ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn Chương trình cấp Nhãn sinh thái ), Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 1566/QĐ-TCMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam./.
KP
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung