Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 2h:58:41

Hiệp định khung ASEAN về tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích có được từ việc sử dụng nguồn gen và tài nguyên sinh học.

 (Được thông qua tại phiên họp thứ 14 của Tổ công tác ASEAN về Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học AWGNCB)

Các bên ký kết Hiệp định này,

TÁI KHẲNG định cam kết đối với mục đích của Hiệp Hội các nước Đông Nam A á (ASEAN) như đã nêu trong Tuyên bố Bangkok 8.8.l967, đặc biệt là thúc đẩy tăng cường hợp tác khu vực ở Đông Nam A trong với tinh thần bình đẳng và quan hệ đối táchợp tác và do đó góp phần vào thúc đẩy hoà bình, tiến bộ và phồn vinhthịnh vượng trong khu vực

NHẮC LẠI  Thoả thuận Kuala Lumpur về Môi trường và Phát triển 19.6.1990 của  các Bộ trưởng Môi trường ASEAN quy định cần có nhiều cố gắngnỗ lực kể cả cố gắng tiến tới  hài hoà các biện pháp ngăn chặn và giảm bớt thiểu ô nhiễm xuyên biên giới.

CŨNG NHẮC Lại việc thông qua năm l995 Kế hoạch hợp tác của ASEAN về Ô nhiễm xuyên biên giới năm 1995,  nhằm cụ thểđặc biệt là xử lý ô nhiễm không khí xuyên biên giới và kêu gọi tiến hành nhiều đIều kể cảviệc  thiết lập các thủ tục và cơ chế hợp tác giữa các quốc gianước thành viên ASEAN trong việc ngăn chặn và giảm bớt thiểu các vụ cháy đất và/hoặc vụ cháy rừng và khói mù .

PHẦN  III.  HỢP TÁC VỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 16. Hợp tác kỹ thuật

1.   Để tăng cường việc chuẩn bị sẵn sàng và để giảm bớt rủi ro đối với sức khoẻ con người và mô trường được gây ra do các vụ cháy đất và/hoặc cháy rừng hoặc ô nhiễm khói mù  xuất fát từ các vụ cháy đó, các Bên cần tiến hành hợp tác kỹ thuật về lãnh vực này, bao gồm:

a.     Làm dễ dàng việc động viên các nguồn lực phù hợp  trong nước của các bên và bên ngoài nước mình

b.    Thúc đẩy việc chuẩn mức hoá hình thức báo cáo dữ liệu và thông tin

c.      Thúc đẩy việc trao đổi các thông tin, chuyên gia,  công nghệ, kỹ thuật, và kỹ năng liên quan, 

PHẦN II. THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ, NGĂN CHẶN VÀ ĐÁP ỨNG

 Điều 5. Trung tâm Điều Phối  ASEAN về Kiểm soát ô nhiễm khói  mù xuyên biên giới

 1.Nay thiết lập  Trung tâm Điều Phối  ASEAN về Kiểm soát ô nhiễm khói  mù xuyên biên giới –mà trong Văn kiện này sẽ gọi  là “Trung tâm ASEAN”—nhằm mục đích làm dễ dàng sự hợp tác và phối hợp giữa các Bên trong việc quản lý tác động của các vụ cháy đất và/hoặc cháy rừng và đặc biệt là ô nhiễm khói  mù xuyên biên giới xuất phát từ đó.

 2.Trung Tâm ASEAN sẽ hoạtđộng trên cơ sở là nhà chức trách của mối quốc gia sẽ hành động trước  tiên để dập tắt đám cháy. Khi nhà chức trách của một quốc gia tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thì nhà chức trách đó có thể yêu cầu Trung Tâm ASEAN giúp đỡ.

 PHẦN IV.   CÁC SẮP XẾP VỀ THỂ CHẾ

 Điều 18. Hội nghị các bên

1.     Nay thiết lập Hội nghị của  các Bên. Ban thư ký sẽ triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội nghị các Bên không chậm hơn môt năm sau ngày Hiệp định này có hiệu lực. Sau đó, các cuộc họp bình thường của Hội nghị các Bên sẽ được tiến hành ít nhất mỗi  năm một lân, có kết hợp ,nếu có thể, với các cuộc họp phù hợp của ASEAN.

2.     Các cuộc họp bất thường sẽ được tiến hành vào bất cứ thời gian nào theo đề nghị của một Bên với đIều kiện đề nghị đó ít nhất được sự hỗ trợ của một Bên khác.

  PHẦN V. THỦ TỤC

 Điều 21. Các nghị định thư

 1.     Các Bên sẽ hợp tác trong việc soạn thảo và thông qua các nghị định thư của Hiệp nghị này, quy định các biện pháp, thủ tục và chuẩn mức đã được thoả thuận về việc thi hành Hiệp định này.

 2.     TạI các cuộc họp thường lệ, Hội nghị các Bên có thể thông qua các nghị định thư của Hiệp định này bằng sự đồng thuận của mọi Bên.

PHẦN VI. CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 Điều 28. Phê chuẩn, Chấp Thuận, Phê duyệt    Gia nhập 

 Hiệp nghị này sẽ được các Quốc gia Thành viên phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập. Nó sẽ được để ngỏ cho sự gia nhập kể từ sau ngày nó được đóng cửa để ký. Các công cụ phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt  hoặc gia nhập sẽ được nộp cho Cơ quan lưu ký.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 37
Truy cập ngày: 1.041
Tổng truy cập: 63.063.931