Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 15/10/2019, 0h:36:29
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Hợp tác quốc tế > Điều ước quốc tế > Phụ lục IV của Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992
Phụ lục IV của Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992
9/21/2009 8:51:06 AM

Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển

Rio de Janeiro, 1992

 Phụ lục IV

Thực hiện cho vùng Bắc Địa Trung hải

 

Điều 1

Mục đích

Mục đích của Phụ lục này là để hướng dẫn và làm các thủ tục cần thiết để  thực hiện có hiệu quả Công ước tại các Bên tham gia Công ước bị ảnh hưởng sa mạc và/hoặc hạn hán tại vùng phía Bắc Địa Trung Hải có các điều kiện đặc biệt.


Điều 2

Các điều kiện riêng của vùng Bắc Địa TRung Hải 

Các điều kiện riêng của vùng Bắc Địa Trung Hải theo điều 1 bao gồm:

(a)    Các điều kiện khí hậu bán khô hạn ảnh hưởng trên diện rộng, hạn hán theo mùa, lương mưa thay đổi lớn và  bất thương.

(b)   Đất nghèo kiệt bị xói mòn nặng, dễ bị nứt gẫy bề

(c)    Mặt địa hình gồ ghề, độ dốc lớn và có  cảnh quan đa dạng

(d)   Mất độ che phủ của rừng do cháy rừng thường xây ra

(e)    Canh tác nông nghiệp truyền thống, đất để hoang hoá, đất xấu, hệ thống giữ nước xuống cấp

(f)     Khai thác nguồn nước không ổn định dẫn đến môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng, bao gồm cả ô nhiễm do hoá chất, nhiễm mặn, đất ngập nước

(g)    Tập trung các hoạt động kinh tế ở vùng ven biển do dân số tăng, hoạt động công nghiệp, du lịch và canh tác nông nghiệp có tưới. 

 

Điều 3

Khung kế hoạch chiến lược để phát triển bền vững 

1.      Các chương trình hành động quốc gia sẽ là một phần quan trọng của khung kế hoạch chiến lược để phát triển bền vững của các Bên tham gia Công ước thuộc vùng bắc Địa Trung Hải.

2.      Thực hiện quá trình thương thảo và tham gia của mọi cấp chính phủ,  người dân địa phương, các cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ sẽ chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn xây dựng chiến lược,  kế hoạch linh hoạt để cho phép tối đa người dân tham gia, theo điều 10, khoản 2(f) của Công ước.

 

Điều 4

Nghĩa vụ xây dựng kế hoạch hành  động quốc gia và thời gian biểu

Các Bên tham gia Công ước của vùng bắc Địa Trung Hải sẽ phải xây dựng các chương trình, nếu thấy cần thiết, cả các chương trình hành động chung hay vùng và tiểu vùng. Xây dựng các chương trình sẽ phải thực hiện càng sớm càng tốt.

 

Điều 5

Xây dựng và thực hiện các chương trình hành động quốc gia 

Để xây dựng và thực hiện các chương trình hành động quốc gia, theo điều từ 9 đến 10 của Công ước, mỗi Bên tham gia Công ước trong vùng sẽ:

(a)    Cử các cơ quan phù hợp chịu trách nhiệm xây dựng, điều phối và thực hiện chương trình;

(b)    Thu hút người dân bị ảnh hưởng, bao gồm các cộng đồng địa phương tham gia vào đánh giá, điều phối và thực hiện  chương trình thông qua quá trình trao đổi tại địa phương, với sự hợp tác của  chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ có liên quan;

(c)    Điều tra tình trạng môi trường trong các vùng  bị ảnh hưởng để đánh giá  nguyên nhân và hậu quả của sa mạc hoá và quyết định các lĩnh vực cần ưu tiên hành động.

(d)    Đánh giá, có sự tham gia của những người dân bị ảnh hưởng, những chương trình hiện nay và trong quá khứ để thiết kế một chiến lược và đánh  giá các hoạt động trong chương trình hành động; 

(e)    Xây dựng các chương trình tài chính và kỹ thuật trên cơ sở thông tin thu được qua các hoạt động trong các khoản từ (a) đến (d);

(f)      Xây dựng và sử dụng các qui định và  tiêu chuẩn để theo dõi và đánh giá  việc thực hiện chương trình.

  

Điều 6

Nội  dung  của các chương trình hành động

Các bên tham gia bị ảnh hưởng sa mạc hoá trong vùng có thể, trong các chương trình hành động của mình, đưa ra các biện pháp cụ thể liên quan đến:

(a)    Các lĩnh vực hành chính, thể chế và luật pháp;

(b)    Các mô hình sử dụng đất, quản lý nguồn nước, bảo tồn đất, các hoạt động lâm nghiệp, nông nghiệp, quản lý đồng cỏ và chăn nuôi;

(c)    Quản lý và bảo tồn động vật hoang dã và các hình thức đa dạng sinh học khác;

(d)    Phòng chống cháy rừng;

(e)    Cải thiện đời sống của cộng đồng dân cư;

(f)      Nghiên cứu, đào tạo và nâng cao nhận thức.


 

Điều 7

Các chương trình hành  động chung của vùng và tiểu vùng

 

1. Các Bên tham gia công ước có thể, theo điều 11 của Công ước,xây dựng và thực hiện các chương trình  hành động của vùng và/hoặc tiểu vùng để  bổ xung và tăng thêm hiệu lực của các chương trình hành động quốc gia. Các nước trong vùng, hai hay nhiều nước, có thể thoả thuận xây dựng một chương trình hành động chung với nhau; 

2.  Các khoản trong điều 5 và 6 sẽ áp dụng để xây dựng và thực hiện các chương trình hành động chung, của vùng và tiểu vùng. Ngoài ra, các chương trình có thể bao gồm việc tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển  liên quan đến  hệ sinh thái trong vùng bị ảnh hưởng.

3. Để xây dựng và thực hiện các chương trình hành động chung hoặc vùng      và tiểu vùng, các Bên tham gia Công ước trong vùng sẽ:

(a)    Xác định, kết hợp  với các tổ chức trong nước, các mục tiêu quốc gia liên quan đến sa mạc hoá để có thể đáp ứng tốt hơn mục tiêu của chương trình và các hoạt động có liên quan mà có thể thông qua các tổ chức này để thực hiện có hiệu quả hơn;

(b)    Đánh giá năng lực và hoạt động của các tổ chức trong nước, vùng và tiểu vùng

(c)    Đánh giá các chương trình hiện nay liên quan đến sa mạc hoá tại các Bên trong vùng và mối quan hệ của chúng với các chương trình hành động quốc gia.

 

Điều 8

Điều phối các chương trình hành động chung, của vùng và tiểu  vùng

Các Bên tham gia Công ước xây dựng một chương trình hành động chung, của vùng và tiểu vùng có thể xây dựng một uỷ ban điều phối bao gồm các địa diện của mỗi nước có liên quan để đánh giá tiến trình chống sa mạc hoá, lồng ghép các chương trình hành động quốc gia, đưa ra các khuyến nghị cho các bước xây dựng và thực hiện các chương trình hành động chung, của vùng và tiểu vùng và làm đầu mối để xúc tiến quá trình hợp tác theo như điều từ 16 đến 19 của Công ước.

  

Điều 9

Hỗ trợ tài chính 

Để thực hiện các chương trình hành động chung, của vùng và tiểu  vùng, các

Bên tham gia Công ước của vùng cần huy động các nguồn tài trợ để thực hiện.


 

Điều 10

Phối hợp với các vùng và tiểu  vùng khác

Các chương trình hành động chung, của vùng và tiểu vùng trong vùng Địa Trung Hải có thể  được xây dựng và thực hiện với sự cộng tác của các nước trong vùng và tiểu vùng, đặc biệt là các nước thuộc tiểu vùng Bắc Phi. 

                                                            ----------------

Biên soạn và dịch thuật: Ban Thư ký Công ước Sa mạc hoá, Vụ Hợp tác Quốc tế và Cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2004, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà- Bà Đình, Hà nội.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời nói đầu

Phần I:           Phần giới thiệu

Phần II:         Điều khoản chung 

Phần III:       Các chương trình, Hợp tác Khoa học Kỹ thuật và Các biện pháp hỗ trợ

Mục 1: Các chương trình hành động

Mục 2: Hợp tác Khoa học và Kỹ thuật

Mục 3: Các biện pháp hỗ trợ

Phần IV:         Các thể chế

Phần V:         Các thủ tục

Phần VI:        Điều khoản cuối cùng

Phụ lục I:       Thực hiện tại vùng Châu Phi

Phụ lục II:     Thực hiện tại vùng Châu Á

Phụ lục III:    Thực hiện tại vùng Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribê

 Phụ lục IV:    Thực hiện tại vùng Bắc Địa Trung Hải

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung