Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 15/10/2019, 0h:48:12
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Hợp tác quốc tế > Điều ước quốc tế > Phụ lục II của Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992
Phụ lục II của Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992
9/21/2009 8:19:18 AM

Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển

Rio de Janeiro, 1992

  Phụ lục II

cho vùng Châu Á thực hiện

 

Điều 1

Mục đích

Mục đích của Phụ lục này là để hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Công ước tại các nước Châu á bị ảnh hưởng so sa mạc hoá.

 

Điều 2

Các điêu kiện cụ thể của vùng Châu á 

Để thực hiện được nghĩa vụ của các nước ghi trong Công ước, các Bên tham gia Công ước cần lưu ý đến các điều kiện cụ thể của các nước trong vùng Châu á như sau:

a)       Có diện tích lớn bị ảnh hưởng bởi sa mạc hoá, hạn hán, thay đổi của khí hậu, địa hình,s ử dụng đất và hệ thống kinh tế và xã hội;

b)        áp  lực lớn  lên tài nguyên thiên nhiên do cuộc sống

c)         Tồn tại hệ canh tác, ảnh hưởng trực tiếp đến đói nghèo,dẫn đến đất bị thoái hoá và áp lực lên nguồn nước khan hiếm;

d)       ảnh hưởng của các điều kiện trên đối với kinh tế thế giới,vấn đề xã hội như nghèo,sức khoẻ kém,dinh dưỡng, thiếu lương thực, an ninh, di dân,    bùng nổ dân số;

e)        khung thể chế và tổ chức,năng lực vẫn chưa đủ để  đáp ứng ược các vấn đề về hạn hán và sa mạc hoá  của các nước

f)         Nhu cầu của các nước về hợp tác quốc tế  để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến chống sa mạc hoá và giảm bớt các ảnh hưởng của hạn hán;

 

Điều 3

Khung cho các chương trình hành động quốc gia

1.Các chương trình hành động quốc gia sẽ là một phần của các chính sách quốc gia vì sự phát triển bền vững của các Bên tham gia Công ước của vùng.

2. Các Bên tham gia Công ước sẽ xây dựng các chương trình hành động quốc gia theo điều  9 đến 11 của Công ước, lưu ý điều 10, khoản 2 (f). Nếu thấy cần thiết thì các tổ chức hợp tác song phương và đa phương có thể tham gia vào quá trình trên theo yêu cầu của các nước thành viên tham gia Công ước.

 

Điều 4

Các chương trình hành động quốc gia

1.      Để xây dựng và thực hiện chương trình hành động quốc gia, các bên tham gia Công ước của vùng Châu á, tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể và chính sách của nước mình mà có thể:

a)        Cử ra các cơ quan thích hợp chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chương trình hành động quốc gia của nước mình;

b)       Thu hút người dân bị ảnh hưởng bởi sa mạc hoá và hạn hán, bao gồm cả những người trong cộng đồng vào tham gia đánh giá, phối hợp và thực hiện các chương trình hành động thông qua quá trình học hỏi ở địa phương, cùng hợp tác với chính quyền địa phương và các tổ chức nhà nước và  phi chính phủ;

c)        Điều tra tình hình môi trường tại các vùng bị ảnh hưởng để đánh giá nguyên nhân và hậu quả của sa mạc hoá và xác định các vùng ưu tiên để khắc phục hậu quả

d)       Đánh giá, có sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng, các chương trình trong quá khứ và hiện tại về chống  sa mạc hoá và giảm nhẹ các ảnh hưởng của hạn hán, để xây dựng một chiến lược và đánh giá các hoạt động  trong các chương trình hành động của nước mình. 

e)        Xây dựng các chương trình  tài chính và kỹ thuật dựa trên cơ sở các thông tin về các hoạt động được nêu trong mục từ (a) tới (d); 

f)         xây dựng và sử dụng các qui định và các tiêu chuẩn để đánh giá việc thực hiện các chương trình hành dộng của các nước trong vùng; 

g)        Đẩy mạnh việc quản lý tổng hợp các lưu vực tiêu nước, bảo vệ đất và tăng cường sử dụng có hiệu quả nguồn nước; 

h)        Tăng cường và/hoặc thiết lập hệ thống thông tin, đánh giá, theo dõi, các hệ thống cảnh báo sớm tại các vùng dễ bị sa mạc hoá và hạn hán, chú trọng đến các yếu tố thời tiết, khí tượng, thuỷ văn và các yếu tố khác có liên quan;

i)          Xây dựng tinh thần đối tác, hợp tác quốc tế, thu  hút các nguồn tài chính và kỹ thuật để hỗ trợ cho chương trình. 

2.      Theo điều 10 của Công ước, chiến lược chung của các chương trình hành động quốc gia sẽ tập trung vào các chương trình  phát triển địa phương tổng hợp cho các vùng bị ảnh hưởng, được dựa trên  có chế có sự tham gia của người dân và lồng ghép với các chiến lược giảm nghèo, nỗ lực chống hoang mạc và giảm bớt các ảnh hưởng của hạn hán. Các biện pháp có tính liên ngành trong các chương trình hành động sẽ được tập hợp thành các lĩnh vực ưu tiên trong đó tập trung vào các vùng bị ảnh hưởng khác nhau trong vùn Châu á,theo như điều 2(a);

 

Điều 5

Các chương trình tiểu vùng và hành động chung

1.      Theo điều 11 của Công ước, các Bên tham gia Công ước tại Châu á có thể trao đổi và hợp tác với nhau, nếu thấy cần thiết, để xây dựng và thực hiện các chương trình hành động chung hoặc của tiểu vùng, để bổ xung và tăng thêm hiệu  lực trong việc thực hiện các chương trình hành động quốc gia. Ngoài ra, các Bên có thể cùng nhau uỷ thác cho các tổ chức  chuyên ngành kể các các tổ chức song phương và của nhà nước chịu trách nhiệm phối hợp và  thực hiện chương trình. Các tổ chức hay cơ sở này cũng có thể làm cơ quan đầu mối để đảy mạnh và phối hợp hành động theo như điều 16 và 18 của Công ước.

2.      Để xây dựng và thực hiện các chương trình hành động chung hoặc của tiểu vùng, các Bên tham gia Công ước  trong vùng cần:

(a)    Xác định, phối hợp với các cơ quan của nhà nước, các ưu tiên liên quan đến chống sa mạc hoá và giảm nhẹ hạn hấn mà các chương trình có thể  thực hiện được hiệu quả hơn, cũng như có thể thực hiện hiệu quả các hoạt  động có liên quan thông qua các tổ chức này;

 (b)   Đánh giá năng lực hoạt động và các hoạt động của các cơ quan quốc gia, trong vùng và tiểu vùng;

(c)    Đánh giá các chương trình hiện có liên quan đến sa mạc hoá và hạn của tất cả các bên tham gia hoặc một số nước trong vùng hoặc tiểu vùng và mối quan hệ của các  chương trình này với chương trinh hành động quốc gia và

(d)   Xây dựng một tinh thần đối tác có các tổ chức quốc tế tham gia, có nguồn tài chính và kỹ thuật, có các tổ chức song phương và đa phương tham gia hỗ trợ các chương trình.

3.      Các chương trình  hành động chung  hoặc của tiểu vùng có thể  bao gồm các chương trình được các bên tham gia thống nhất  để quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên xuyên biên giới có liên quan đến sa mạc hoá, các ưu tiên cho hợp tác và các hoạt động trong các lĩnh vực tăng cường năng lực,hợp tác khoa học kỹ thuật, đặc biệt là  hệ thống cảnh báo sớm về hạn hán và chia sẻ thông tin và các  phương tiện để tăng cường cho các tổ chức hoặc các cơ quan trong vùng và tiêu vùng.

  

Điều 6

Các hoạt động của vùng 

Các hoạt động của vùng để tăng cường thực hiện các chương trình hành động chung hoặc của tiểu vùng có thể bao gồm các biện pháp  để tăng cường năng lực cho các tổ chức và cơ chế hợp tác và điều phối tại cấp quốc gia, vùng và tiểu vùng và tăng cường  thực thi các điều 16 đến 19 của Công ước. Các hoạt động này có thể bao gồm:

a)        Tăng cường  mạng lưới hợp tác kỹ thuật

b)       Tiến hành thống kê các công nghệ, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cũng như các công nghệ có tính truyền thống và của địa phương và các kiến thức, tăng cường phổ biến và sử dụng các kiến thức trên;

c)        Đánh giá các nhu cầu chuyển giao công nghệ và tăng cường áp dụng và sử dụng các công nghệ đó ;

d)       Đẩy mạnh các chương trình nâng cao nhận thức cho người dân và tăng cường năng lực cho tất cả các cấp, tăng cường đào tạo, nghiên cứu và phát triển, xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực.

 

Điều 7

Nguồn và cơ chế tài chính

1.      Các bên tham gia công ước, do tầm quan trọng của công tác chống sa mạc hoá và giảm nhẹ các ảnh hưởng của hạn hán trong vùng Châu á, tăng cường huy động các nguồn tài chính sẵn có và cơ chế tài chính, theo các điều 20 và 21  của Công ước.

2.      Để thực hiện Công ước và trên cơ sở  cơ chế điều phối đã xây dựng như đã nêu trong  điều 8 và để phù hợp với các chính sách phát triển quốc gia của các nước,các bên tham gia Công ước cùng nhau tập thể hay cá nhân:

a)        Đưa ra các biện pháp để khuyến khích và tăng cường cơ chế cung cấp tài chính  thông qua các khoản đầu tư của nhà nước và tư nhân nhằm  thực hiện được các kết quả bằng hành động cụ thể chống sa mạc hoá và giảm nhẹ các ảnh hưởng của hạn hán.

b)       Xác định các nhu cầu hợp tác quốc tế để hỗ trợ quốc gia, đặc biệt là hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và công nghệ;

c)        Tăng cường sự tham gia của các tổ chức hợp tác tài chính song phương và/hoặc đa phương để bảo đảm  thực hiện Công ước.

3.      Các Bên tham gia Công ước sẽ xem xét các thủ tục thích hợp để có thể tài trợ cho các Bên bị ảnh hưởng sa mạc hoá trong vùng.

 

Điều 8

Cơ chế  điều phối và hợp tác 

1.      Các Bên tham gia Công ước, thông qua các tổ chức được cử ra như trong điều 4, khoản 1 (a) và các Bên trong vùng có thể thiết lập một cơ chế nếu thấy cần thiết để làm các vấn đề  dưới đây:

(a)    Trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng;

(b)   Hợp tác và điều phối các hoạt động bao gồm các chương trình  đa phương tại cáp vùng và tiểu vùng;

(c)    Tăng cường hợp tác tài chính, khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo điều 5 đến 7;

(d)   Xác định các nhu cầu hợp tác quốc tế

(e)    Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chương trình hành động.

2.      Các bên tham gia Công ước, thông qua các cơ quan được cử ra theo điều 4, khoản 1(a) và các Bên trong vùng cũng có thể trao đổi và phối hợp  trong các chương trình hành động chung, tiểu vùng và quốc gia. Các tổ chức khác cũng có thể tham gia như các tổ chức liên chính phủ và  phi chính phủ trong quá trình này. Công tác điều phối nhằm tạo ra cơ hội hợp tác quốc tế theo như điều  20 và 21 của Công ước, tăng cường hợp tác kỹ thuật  và sử dụng nguồn lực có hiệu quả.

3.      Các Bên tham gia Công ước của vùng sẽ tổ chức các hội nghị và Ban Thư ký có thể theo yêu cầu của các bên theo như điều 23 của Công ước, tạo điều kiện thuận lợi để triệu tập các hội nghị điều phối bằng cách:

(a)    Cung cấp tư vấn về tổ chức các hội nghị điều phối có hiệu quả, rút kinh nghiệm từ các cuộc hội nghị khác;

(b)   Cung cấp thông tin cho các tổ chức song phương và đa phương liên quan đến các hội nghị điều phối và khuyến khích họ tham gia tích cực 

Cung cấp thông tin khác có thể phù hợp để có thể thiết lập hoặc cải thiện quá trình điều phối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lời nói đầu

Phần I:           Phần giới thiệu

Phần II:         Điều khoản chung 

Phần III:       Các chương trình, Hợp tác Khoa học Kỹ thuật và Các biện pháp hỗ trợ

Mục 1: Các chương trình hành động

Mục 2: Hợp tác Khoa học và Kỹ thuật

Mục 3: Các biện pháp hỗ trợ

Phần IV:        Các thể chế

Phần V:         Các thủ tục

Phần VI:        Điều khoản cuối cùng

Phụ lục I:      Thực hiện tại vùng Châu Phi

Phụ lục II:     Thực hiện tại vùng Châu Á

Phụ lục III:    Thực hiện tại vùng Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribê

Phụ lục IV:    Thực hiện tại vùng Bắc Địa Trung hải

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung