Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 7/12/2019, 8h:40:50

Dự án BAT/BEP - dự án áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất (Best Available Techniques - BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (Best Environmental Practices - BEP) do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.  

Dự án: “Áp dụng Phương pháp luận kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) để trình diễn việc giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ phát sinh không chủ định (UP-POP) từ ngành công nghiệp Việt Nam” (Dự án BAT/BEP) do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.
 

Các tin đã đưa