Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/9/2019, 21h:28:57
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử phát triển, thành tựu nổi bật
Lịch sử phát triển, thành tựu nổi bật
11/7/2009 1:39:17 AM

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

CƠ QUAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

 

Năm 1992, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được thành lập. Cục Môi trường là cơ quan đầu tiên chuyên trách về môi trường có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thống nhất quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường trong cả nước.


Ngày 27 tháng 12 năm 1993, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Bảo vệ môi trường - nền tảng pháp lý cho hệ thống luật pháp về môi trường của nước ta.


Ngày 26 tháng 5 năm 1998, Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW Đảng ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW của  về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Đây là lần đầu tiên Đảng ban hành một văn bản chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của đất nước.


Tháng 8 năm 2002 Quốc hội khoá XI  đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tăng cường hơn nữa hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đồng thời,  hình thành 3 đơn vị có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường là Cục Bảo vệ môi trường, Vụ Môi trường và Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.


Ngày 15 tháng 11 năm 2004, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
Năm 2005, Quốc hội đã xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2005 nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã có sự thay đổi cả về chất và lượng.


Ngày 30 tháng 9 năm 2008, sự ra đời của Tổng cục Môi trường theo Quyết định số 132/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ là một bước quan trọng trong tiến trình quy hoạch lại các cơ quan quản lý môi truờng của nhà nước, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của ngành môi trường ở nước ta.


Ngày 23 tháng 6 năm 2014,  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật BVMT 2014). Luật BVMT 2014 gồm 20 chương và 170 điều. Luật BVMT 2014 kế thừa những nội dung và cấu trúc cơ bản của Luật BVMT 2005; khắc phục hạn chế của những điều khoản thiếu tính thực thi; luật hóa những chủ trương, chính sách mới về BVMT; mở rộng và cụ thể hóa một số nội dung về BVMT; xử lý những trùng lặp và mâu thuẫn với các luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo tiền đề pháp lý để xây dựng các nghị định về BVMT và xây dựng các luật về bảo vệ các thành phần môi trường trong tương lai.

 

 LÃNH ĐẠO CƠ QUAN MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

Cục trưởng Cục Môi trường từ năm 1993 đến năm 2002

Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường từ năm 2002 đến năm 2004

 

  

TS. Trần Hồng Hà

Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường từ năm 2004 đến tháng 8 năm 2008

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2008

 

   

 

 PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

 Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường từ tháng 11/2008 đến 09/2010

Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường 

từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2015

 

 

 TS. Nguyễn Văn Tài

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường từ tháng 7/2015 đến nay


THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA CƠ QUAN MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung