Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức hoạt động
Hiện trạng môi trường
Quản lý môi trường
Văn bản pháp luật
Truyền thông
Hợp tác quốc tế
Khoa học công nghệ
Thứ 6, 23/6/2017, 18h:50:0
Home
Dự thảo VBQPPL
Đề xuất xây dựng dự thảo VBQPPL
Tìm Kiếm
Từ Khóa  
Tìm Kiếm Nâng Cao
Hiển thị:
STT Văn bản Trích yếu
1 Quyết định số 673/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017
2 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Ngày 12/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
3 Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
4 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
6 Quyết định số 126/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Môi trường
7 Quyết định số 192/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”
8 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
9 Nghị quyết số 25/NQ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
10 Nghị định số 08/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
11 Nghị quyết số 23/NQ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017
12 Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
13 Thông tư số 02/2017/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
14 Thông tư số 50/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
quy định về về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
15 Thông tư số 338/2016/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
16 Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
17 Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
18 Thông tư số 326/2016/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
19 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
20 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
[Trang Sau]