Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức hoạt động
Hiện trạng môi trường
Quản lý môi trường
Văn bản pháp luật
Truyền thông
Hợp tác quốc tế
Khoa học công nghệ
Thứ 6, 22/9/2017, 6h:6:3
Home
Dự thảo VBQPPL
Đề xuất xây dựng dự thảo VBQPPL
Tìm Kiếm
Từ Khóa  
Tìm Kiếm Nâng Cao
Hiển thị:
STT Văn bản Trích yếu
1 Quyết định số 1169/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt “Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
2 Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
3 Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường
4 Thông tư 62/2017/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
5 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
6 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7 Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
8 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
9 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10 Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
11 Quyết định số 673/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017
12 Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
13 Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
14 Quyết định số 126/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Môi trường
15 Quyết định số 192/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”
16 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
17 Nghị quyết số 25/NQ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
18 Nghị định số 08/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
19 Nghị quyết số 23/NQ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017
20 Thông tư số 02/2017/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
[Trang Sau]