Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức hoạt động
Hiện trạng môi trường
Quản lý môi trường
Văn bản pháp luật
Truyền thông
Hợp tác quốc tế
KH&CN
SPP test
Thứ 6, 16/11/2018, 20h:55:57
Home
Dự thảo VBQPPL
Đề xuất xây dựng dự thảo VBQPPL
Tìm Kiếm
Từ Khóa  
Tìm Kiếm Nâng Cao
Hiển thị:
STT Văn bản Trích yếu
1 Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
2 Quyết định 1598/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Kế hoạch Quốc gia thực hiện công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
3 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
4 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
5 Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
6 Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
7 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
8 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về đăng ký biện pháp bảo đảm
9 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
10 Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam qua mạng điện tử
11 Quyết định số 1169/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt “Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
12 Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
13 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
14 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
15 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức,viên chức
16 Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
17 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn, hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ
18 Thông tư số 72/2017/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
19 Thông tư số 71/2017/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
20 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
[Trang Sau]