Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 20/4/2014, 20h:28:49
Nghị định của chính phủ số 59/2007/NĐ-CP
8/27/2009 9:29:45 AM
Nghị định của chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 thang 04 năm 2007 về quản lý chất thải rắn

     CHÍNH PHỦ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       -------------                                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 59/2007/NĐ-CP                                     ------------------------------------------------

   

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2007

VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

 NGHỊ ĐỊNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Nghị định này quy định về hoạt động quản lý chất thải rắn, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến chất thải rắn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến chất thải rắn trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định trong Nghị định này thì áp dụng Điều ước quốc tế đó.

>> Xem tập tin kèm theo

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung