Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 24/4/2018, 6h:16:24
Thông tư 12 về quản lý chất thải nguy hại
10/19/2009 2:05:28 AM

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THÔNG TƯ

Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp
phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại

 

I. Những quy định chung
II. Điều kiện hành nghề vận chuyển và xử lý, tiêu huỷ CTNH
III. Thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải, cấp phép hành nghề QLCTNH, mã số QLCTNH
IV. Nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH
V. Tổ chức thực hiện
 
 Phụ lục 1: Mẫu hồ sơ đăng ký và mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải CNTH

   Phụ lục 2: Mẫu đơn đăng ký và mẫu giấy phép hành nghề QLCTNH

   Phụ lục 3: Mẫu chứng từ chất thải nguy hại

   Phụ lục 4: Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại

   Phụ lục 5: Thủ tục vận chuyển CTNH xuyên biên giới theo quy định của công ước BASEL về kiểm soát    việc vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và tiêu huỷ chúng

Chi tiết toàn văn thông tư

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung