Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 24/4/2018, 6h:18:19
Mẫu báo cáo CTNH chủ nguồn thải
10/20/2009 7:34:20 AM
  TÊN CHỦ NGUỒN THẢI                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            (nếu là tổ chức)                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        _______________­­­­________                                                       _________________________________

 

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI

(từ ngày ... /... /...... đến ... / ... /......)

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố…

 

1. Phần khai chung:

Tên chủ nguồn thải:

Địa chỉ văn phòng:

Số điện thoại:              Fax:                 E-mail:

Tên cơ sở (nếu có):

Địa chỉ cơ sở:

Điện thoại:                     Fax:                 E-mail:

Mã số QLCTNH:

 2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong 06 tháng vừa qua:

 3. Kế hoạch quản lý CTNH trong 06 tháng tới:

 

 

4. Các vấn đề khác:

Thay mặt chủ nguồn thải

                                                (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

 Phụ lục: Thống kê về CTNH và chất thải khác trong 06 tháng vừa qua

a. Thống kê CTNH:

Tên chất thải

Mã CTNH

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý, tiêu huỷ*

Chủ vận chuyển (V1, V2) và chủ xử lý, tiêu huỷ (X)

Ghi chú

 

 

 

 

V1: tên và mã số QLCTNH

V2: tên và mã số QLCTNH

X: tên và mã số QLCTNH

Ví dụ: xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số lượng

 

 

 

 

 

* Ghi lần lượt (ký hiệu) các phương pháp xử lý, tiêu huỷ đối với từng CTNH: Thu hồi/tái chế (TT); Trung hoà (TH); Phân tách/chiết/lọc... (PT); Oxy hoá (OH); Kết tủa (KT); hoá rắn/ổn định hoá/thuỷ tinh hoá... (HR); Lò xi măng (XM); Lò đốt chuyên dụng (TĐ); Sinh học (SH); Chôn lấp (CL); Khác (ghi rõ tên phương pháp).

 

b. Thống kê chất thải khác (không nguy hại):

Tên chất thải

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý, tiêu huỷ

Tên, địa chỉ đơn vị xử lý, tiêu huỷ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số lượng

 

 

 

 


 

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung