Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 5/3/2015, 5h:32:39
Vụ Kế hoạch Tài chính
8/21/2009 4:42:07 PM

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

___________________

Số: 43 /QĐ-TCMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

___________________

Hà Nội,  ngày 21 tháng 11  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Vụ Kế hoạch - Tài chính

_______________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức của Tổng cục Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về lĩnh vực môi trường để Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Tổng cục để Tổng cục trưởng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Chính phủ; xây dựng phương án phân bổ số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị trực thuộc theo thông báo của Bộ.

3. Trình Tổng cục trưởng quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách chi tiết hàng năm cho các đơn vị trực thuộc theo chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách hàng năm của Tổng cục được giao; xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách phù hợp với tình hình thực hiện để Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Tổng hợp, đề xuất danh mục mở mới các dự án đầu tư; các chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn; các đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị trực thuộc Tổng cục để Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài  nguyên và Môi trường.

5. Chủ trì thẩm định trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường duyệt dự án, thiết kế - tổng dự toán, nội dung - dự toán chi tiết, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (các chương trình, dự án, đầu tư xây dựng, hợp tác với nước ngoài, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng.

6. Chủ trì thẩm định, trình Tổng cục trưởng phê duyệt dự án, thiết kế - tổng dự toán, nội dung - dự toán chi tiết, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (các chương trình, dự án, đầu tư xây dựng, hợp tác với nước ngoài, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học) theo phân cấp của Bộ Tài  nguyên và Môi trường.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách được giao hàng năm.

8. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng.

9. Tham gia đóng góp ý kiến về lĩnh vực môi trường đối với dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển do các Bộ, ngành, địa phương gửi xin ý kiến theo phân công của Bộ Tài  nguyên và Môi trường.

10. Tham gia hướng dẫn việc xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường của các bộ, ngành và địa phương; tham gia thẩm định, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường của các bộ, ngành và địa phương.

11. Chủ trì thẩm định trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi ban hành;

12. Quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II, bao gồm: hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục thực hiện chế độ tài chính - kế toán; chủ trì kiểm tra, xét duyệt, thông báo quyết toán tài chính hàng năm đối với các nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước cấp, kinh phí viện trợ, vay nợ, các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp, thu khác) theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc trình Tổng cục trưởng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài  nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan theo chế độ quy định.

13. Hướng dẫn, kiểm tra việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước theo đúng tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành; giúp Tổng cục trưởng tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện chế độ báo cáo tăng, giảm tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.

14. Thực hiện công khai phân bổ, giao dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

15. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ về kế hoạch - đầu tư, tài chính - kế toán và thống kê;

16. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức kế hoạch, tài chính, kế toán thuộc các đơn vị của Tổng cục.

17. Tham gia góp ý kiến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục, các Ban Quản lý dự án do Tổng cục thành lập.

18. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học  và hợp tác quốc tế phục vụ công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính - kế toán và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

19. Đầu mối liên hệ với các tổ chức tài chính quốc tế và các tổ chức liên quan để giải quyết các nhiệm vụ về kế hoạch, đầu tư, tài chính và kế toán thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

20. Thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia.

21. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện và tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

22. Xây dựng và tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và theo phân công của Tổng cục trưởng; chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính của Tổng cục.

23. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

24. Quản lý công chức, tài sản thuộc Vụ theo quy định.

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Kế hoạch - Tài chính có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-      Như Điều 4;

-      Thứ trưởng Trần Hồng Hà;

-      Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN và MT);

-      Lãnh đạo Tổng cục MT;

-      Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Tổng cục;

-     Lưu VT, TCCB, D(35).

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

 

 

                               (Đã ký)

 

 

 

Bùi Cách Tuyến

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung
 
 
 
THỐNG KÊ
IP truy cập: 92
Truy cập ngày: 1.371
Tổng truy cập: 42.452.656