Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 19/6/2018, 2h:17:24
Vụ Kế hoạch - Tài chính
8/21/2009 4:42:07 PM
CHỨC NĂNG, NHIỆM ​VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Ban hành kèm theo Quyết định số 1507/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng Cục trưởng) quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, tài sản trình các cấp có thẩm quyền ban hành; hướng dẫn, kiểm tra sau khi được ban hành.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Tổng cục để Tổng Cục trưởng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Chính phủ; xây dựng phương án phân bổ số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo thông báo của Bộ.

3. Trình Tổng Cục trưởng quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách chi tiết hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách hàng năm của Tổng cục được giao; xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách phù hợp với tình hình thực hiện để Tổng Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Tổng hợp, đề xuất danh mục mở mới các dự án đầu tư; các chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Tổng cục để Tổng Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Chủ trì thẩm định trình Tổng Cục trưởng phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Tổng Cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án, thiết kế - tổng dự toán, nội dung - dự toán chi tiết, danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản, kế hoạch đấu thầu, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các dự án đầu tư xây dựng; dự án hợp tác quốc tế; dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ thường xuyên đặc thù thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng.

6. Trình Tổng Cục trưởng theo thẩm quyền quyết định đầu tư và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước theo chủ trương đầu tư đã được Bộ phê duyệt.

7. Chủ trì thẩm định, trình Tổng Cục trưởng xác nhận khối lượng, phê duyệt hoàn thành các dự án, nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách được giao hàng năm.

9. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng Cục trưởng.

10. Tham gia đóng góp ý kiến về lĩnh vực môi trường đối với dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển do các Bộ, ngành, địa phương gửi xin ý kiến theo phân công của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường.

12. Chủ trì thẩm định trình Tổng Cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi ban hành.

13. Quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II, bao gồm: hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục thực hiện chế độ tài chính - kế toán; chủ trì kiểm tra, xét duyệt, thông báo quyết toán tài chính hàng năm đối với các nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước cấp, kinh phí viện trợ, vay nợ, các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp, thu khác) theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Tổng Cục trưởng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài  nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan theo chế độ quy định.

14. Hướng dẫn, kiểm tra việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước theo đúng tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành; giúp Tổng Cục trưởng tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện chế độ báo cáo tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.

15. Thực hiện công khai phân bổ, giao dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ về kế hoạch - đầu tư, tài chính - kế toán, tài sản và thống kê.

17. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ thẩm định dự toán chi tiết đề tài khoa học và công nghệ theo phân công của Tổng Cục trưởng.

18. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức kế hoạch, tài chính, kế toán thuộc các đơn vị của Tổng cục.

19. Tham gia góp ý kiến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục, các Ban Quản lý dự án do Tổng cục thành lập.

20. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học  và hợp tác quốc tế phục vụ công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính - kế toán và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

21. Thực hiện đăng ký tài sản nhà nước, nhập dữ liệu, theo dõi, quản lý các tài sản có giá trị lớn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục trên phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước theo phân cấp.

22. Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia.

23. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

24. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và theo phân công của Tổng Cục trưởng; chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục.

25. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

26. Quản lý công chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo

Vụ Kế hoạch - Tài chính có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 43/QĐ-TCMT ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Chi tiết tại file đính kèm: Vụ Kế hoạch - Tài chính.docVụ Kế hoạch - Tài chính.doc

VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung